การซ่อมหนังสือด้วยตนเองอย่างง่าย

(http://www.youtube.com/watch?v=nnhXsGtIpJo)

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ชุมชน สรรค์สร้างความรู้

Leave a Reply