รายชื่อชุมชนนักปฏิบัติ (KM)

รายชื่อชุมชนนักปฏิบัติ (KM) สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รวบรวมเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2554 (วันอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ในองค์กร) เรียงลำดับตามชื่อชุมชน ดังนี้

————————————————————————————-

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

ชื่อชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ
คุณเอื้อ: นางกัลยา เรืองเวช
คุณอำนวย: นางสาวภูดิส เกิดประสงค์
ผู้ช่วยคุณอำนวย: นายกฤษดา เรืองสถาน
คุณประสาน: นางสาวชุลีรัตน์ กองทอง
ผู้ช่วยคุณประสาน: นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์หงษ์เหิร
บรรณาธิการชุมชน: นางกัลยา เรืองเวช
คุณกิจ: บุคลากรฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์

————————————————————————————–

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ชื่อชุมชน สรรค์สร้างความรู้
คุณเอื้อ: นางสาวพิสมัย บุญอยู่
คุณอำนวย: นางเบญจวรรณ เล็กเจริญสุข
ผู้ช่วยคุณอำนวย: นางสาวอัมรัตน์ อนวัช
คุณประสาน: นางสาวขนิษฐา ปั้นศรี
ผู้ช่วยคุณประสาน: นางสาวเบญจลักษณ์ ธรรมบุตร
ผู้ช่วยคุณประสาน: นางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์
บรรณาธิการชุมชน: นางสาวพิสมัย บุญอยู่
คุณกิจ: บุคลากรฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด

————————————————————————————–

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ชื่อชุมชน สรรค์สร้างคลังปัญญา
คุณเอื้อ: นายสุชาติ พิกุลเทศ
คุณอำนวย: นางสาวณัฐวีร์ หาญสุทธิวารินทร์
ผู้ช่วยคุณอำนวย: นางสาวดวงพร วงศ์ประดิษฐ์
คุณประสาน: นางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร
ผู้ช่วยคุณประสาน: นางชวนชม ปทุมลักษณ์
บรรณาธิการชุมชน: นางสาวเรวดี เรืองประพันธ์
คุณกิจ: บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุดและทำรายการ

————————————————————————————–

หน่วยบริการวารสารและเอกสาร งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

ชื่อชุมชน ร่วมใจบริการ
คุณเอื้อ: นางสุวรรณา อินทร์รักษา
คุณอำนวย: นายวิมาน ขวัญสมบูรณ์
ผู้ช่วยคุณอำนวย: นางดาริกา อนวัชกุล
คุณประสาน: นางอัญชนา เปี่ยมศิริ
ผู้ช่วยคุณประสาน: นายธงชัย ทวีสุข
บรรณาธิการชุมชน: นางสุวรรณา อินทร์รักษา
ผู้ช่วยบรรณาธิการชุมชน: นางชนามาศ ศิรินิล
คุณกิจ: บุคลากรฝ่ายวารสารและเอกสาร

————————————————————————————–

คณะกรรมการกิจกรรม 5ส

ชื่อชุมชน ตรวจประเมิน 5ส ด้วยใจ
คุณเอื้อ: นางนงพาณ เตชทวีฤทธิ์
คุณอำนวย: นางสาวภูดิส เกิดประสงค์
ผู้ช่วยคุณอำนวย: นางสาวสุภาพ โทสุวรรณ
คุณประสาน: นางศิริพรรณ วัฒนกูล
บรรณาธิการชุมชน: นางนงพาณ เตชทวีฤทธิ์
บรรณาธิการชุมชน: นางพจนกร พันธุรัตน์
บรรณาธิการชุมชน: นางสาวสุภาพ โทสุวรรณ
บรรณาธิการชุมชน: นางจันทรา แสงอรุณ
คุณกิจ: คณะกรรมการพัฒนาองค์ความรู้กิจกรรม 5ส

————————————————————————————–

คณะกรรมการบริหารด้านคุณภาพ

ชื่อชุมชน ชุมชนคุณภาพคับแก้ว
คุณเอื้อ: นางนงพาณ เตชทวีฤทธิ์
คุณอำนวย: นางสาวภูดิส เกิดประสงค์
ผู้ช่วยคุณอำนวย: นางสาวสุภาพ โทสุวรรณ
คุณประสาน: หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา (นางมารยาท พุ่มโพธิ์)
ผู้ช่วยคุณประสาน: นางจันทรา แสงอรุณ
บรรณาธิการชุมชน: นางชุติมา เรืองอุดม
บรรณาธิการชุมชน: นางพรทิพย์ รักบุรี
บรรณาธิการชุมชน: นางสาววิสาขา รามสมภพ
บรรณาธิการชุมชน: นางเพลินพิศ ลี้วิทยา
บรรณาธิการชุมชน: นางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร
คุณกิจ: คณะกรรมการบริหารด้านคุณภาพ

————————————————————————————–

สำนักงานเลขานุการ

ชื่อชุมชน คิดดี ทำดี มีสุข
คุณเอื้อ: นายชัยฤทธิ์ สาลี
คุณอำนวย: นายชัยฤทธิ์ สาลี
ผู้ช่วยคุณอำนวย: หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ผู้ช่วยคุณอำนวย: หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยคุณอำนวย: หัวหน้าหน่วยสารบรรณ
คุณประสาน: นางปองขวัญ กะการดี
ผู้ช่วยคุณประสาน: นายมานพ ศรีถมยา
ผู้ช่วยคุณประสาน: นายศิริเลิศ ปูชนียกุล
ผู้ช่วยคุณประสาน: นางสาวมธุตฤณ พุ่มโพธิ์
บรรณาธิการชุมชน: นางสาวประภัสสร ศรีไสยา
บรรณาธิการชุมชน: นางนิตยา ลำเจียกเทศ
คุณกิจ: บุคลากรสำนักงานเลขานุการฯ

————————————————————————————–

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

ชื่อชุมชน ขุมคลังทางปัญญา
คุณเอื้อ: นางสาวสุภาพ โทสุวรรณ
คุณอำนวย: นางนพลักษณ์ ทองศาสตรา
ผู้ช่วยคุณอำนวย: นางดารารัตน์ ผลัญชัย
ผู้ช่วยคุณอำนวย: นางสาวเสาวณีย์ ไตรวิทยาศิลป์
คุณประสาน: นางสมพร ภูติโยธิน
ผู้ช่วยคุณประสาน: นางสาวเบญจลักษณ์ ธรรมบุตร
ผู้ช่วยคุณประสาน: นางพรรณี สุรเดชดิลก
บรรณาธิการชุมชน: นางเพลินพิศ ลี้วิทยา
คุณกิจ: บุคลากรฝ่ายบริการผู้อ่าน

————————————————————————————–

งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

ชื่อชุมชน ขอค้นด้วยคน
คุณเอื้อ: นางสาวพิชชุดา ศรีอนันต์
คุณอำนวย: นางสาวพิชชุดา ศรีอนันต์
ผู้ช่วยคุณอำนวย: นางสาวสุฑามาส ดัสดูล
ผู้ช่วยคุณอำนวย?? นางจริยา สงวนจิตร
คุณประสาน: นางขวัญใจ ชื่นชอบ
ผู้ช่วยคุณประสาน: นางวรมน ทิพยโกศัย
ผู้ช่วยคุณประสาน?? นางวัชรินทร์ ตามประทีป
บรรณาธิการชุมชน: นายชัยวิวัฒน ลาไป
คุณกิจ: บุคลากรฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยพิเศษ

————————————————————————————–

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

ชื่อชุมชน “Techno OK”
คุณเอื้อ: นางนันทพร อุดมวินิจศิลป์
คุณอำนวย: นางสาวเยาวลักษณ์ พัตรภักดิ์
ผู้ช่วยคุณอำนวย: นายสุรวิช ไตรยขันธ์
คุณประสาน: นางเอื้อมพร ยศจนา
ผู้ช่วยคุณประสาน: นางสาวภริตา เฉยศิริ
บรรณาธิการชุมชน: นางจุฑามาศ มงคลพิทักษ์สุข
บรรณาธิการชุมชน: นางนันทพร อุดมวินิจศิลป์
คุณกิจ: บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

————————————————————————————–

งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ฝ่ายบริการสารสนเทศ

ชื่อชุมชน “Bangna Variety”
คุณเอื้อ: นางกนกพร ศุภลักษณ์นารี
คุณอำนวย: นางสาวรจนา ดีภา
ผู้ช่วยคุณอำนวย: นางดรุณี สุขผ่อง
คุณประสาน: นางวรรณา พลเสน
ผู้ช่วยคุณประสาน: นางเพียงใจ ชูช่วยสุวรรณ
บรรณาธิการชุมชน: นางสาวจารุวรรณ? ตันวิจิตร
บรรณาธิการชุมชน: นางสาววาสนา ธนีภาพ
คุณกิจ: บุคลากรฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

————————————————————————————–
หมายเหตุ:
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 แก้ไขชื่อฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ เวอร์ชั่น พ.ศ. 2557