การเขียนลายดอกพุดตาน เพื่อนำไปจัดทำการ์ดอวยพรปีใหม่

(https://www.youtube.com/watch?v=NoD3JRbZrOs)

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ