A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

การสืบค้นด้วยคำสำคัญ

การสืบค้นด้วยคำสำคัญ

                          โดย กลุ่ม คนสืบค้น (ชุมชนBangna variety)

080418clcddo080418clcddo

            การสืบค้นข้อมูลด้วยคำสำคัญ หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการสร้างประโยค     การค้นหา เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
            เทคนิคในการค้นหานั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบค้นหาพื้นฐานหรืออย่างง่าย (Basic Search) และการค้นหาแบบซับซ้อนหรือขั้นสูง (Advanced Search) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น .สำนักวิทยบริการ , 2555: ออนไลน์)
           การสืบค้นด้วยคำสำคัญ  ซึ่งอาจเป็นคำหรือวลีใดๆ ก็ได้ ที่ต้องการสืบค้นข้อมูล อาจเป็นคำที่ปรากฏในส่วนของหัวเรื่อง หรือชื่อเรื่องของแหล่งข้อมูลที่เป็นหนังสือ บทความต่าง ๆ จากวารสาร และรวมทั้งบทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
          การกำหนดคำค้น โดยเริ่มจากการวิเคราะห์คำถามของเรื่องที่ต้องการค้นหาว่าประเด็นหลักอะไรและเรื่องที่เกี่ยวข้อง  เพื่อระบุคำสำคัญที่จะใช้เป็นคำค้น
โดยทั่วไปมักใช้คำนามเป็นประเด็นหลักของเรื่องที่ต้องการ ในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องจะเป็นส่วนที่ใช้จำกัดขอบเขตให้แคบลง
         การกำหนดคำที่ดีนั้นควรรู้จักปรับเปลี่ยนเพื่อให้การค้นหาประสบความสำเร็จโดยการกำหนดคำที่มีความหมายที่แคบกว่า และใช้คำค้น คำอื่นที่มีความหมายเหมือนกันในกรณีที่ใช้คำใดคำหนึ่งค้นหาแล้วไม่พบ
อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การสืบค้นด้วยคำสำคัญ

คำสำคัญ สำคัญไฉน

คำสำคัญ สำคัญไฉน ?

 

                                      กลุ่ม ค คน ค้นคำ (ชุมชนBangna variety)

 

                    คำสำคัญ (Keywords) หมายถึง คำที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนเนื้อหาของบทความวารสาร ซึ่งต้องเป็นคำที่สั้นกะทัดรัด ได้ใจความ มีความหมาย     เป็นคำนามหรือเป็นศัพท์เฉพาะ   ที่กำหนดไว้เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลบทความวารสารด้วยคำสำคัญ หรือ  Keywords  เป็นการค้นหาบทความวารสาร โดยใช้คำที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณต้นเรื่อง    กลางเรื่องหรือท้ายเรื่อง     (ทั้งนี้ยกเว้นคำบางคำ เช่น เป็น, ที่, ซึ่ง,อัน,and, from, the, this, what ฯลฯ) ซึ่งการค้นแบบนี้ เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อบทความวารสารที่แน่ชัด หรือไม่ทราบหัวเรื่อง (สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555: ออนไลน์)

            สรุปได้ว่า คำสำคัญ (Keywords) ที่กำหนดไว้เพื่อสืบค้นบทความวารสาร ต้องเป็นคำ หรือวลีที่เลือกมา  เพื่อใช้แทนชื่อเรื่องที่ต้องการค้นหา  โดยทั่วไปแล้ว คำสำคัญจะมีลักษณะที่สั้น  กะทัดรัด   ได้ใจความ   มีความหมาย     เป็นคำนาม หรืออาจเป็นศัพท์เฉพาะของแต่ละสาขาวิชาก็ได้

        วัตถุประสงค์ของการกำหนดคำสำคัญ

                 การกำหนดคำสำคัญ   มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น   เพราะระบบจะทำการค้นหาคำที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง  ไม่ว่าจะอยู่ต้นเรื่อง กลางเรื่อง หรือท้ายเรื่อง

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> คำสำคัญ สำคัญไฉน

บริการประทับจิต ช่วยค้น(หา)ประทับใจ

ชุมชนบางนาวาไรตี้

วิสัยทัศน์ : บริการทุกระดับประทับจิต เป็นมิตรประทับใจ              

การบริการ หมายถึง การทำให้ผู้อื่นได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความต้องการ

และอีกความหมายหนึ่ง การบริการ หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยมีเงื่อนไขแห่ง “การให้” ทั้งที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้และไม่ได้ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และอัธยาศัยดี (สมิต สัชณุกร. 2550 )

หน่วยงานที่มีบทบาททางด้านการให้บริการ จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่บุคลากรในองค์กร กล่าวคือองค์กรใดมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเด่น  3 ประการ ได้แก่  มีบุคลิก รูปร่าง หน้าตาดี   มีไหวพริบในการพูดคุยโต้ตอบกับลูกค้า   และมีใจรักในการให้บริการ ย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นประสบผลสำเร็จและได้รับคำชื่นชมตามมา

นอกจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยทั่วไปของผู้ให้บริการแล้ว  ผู้มารับบริการยังมีความคาดหวังต่อสิ่งที่เขาจะได้รับ ได้แก่การต้อนรับที่อบอุ่น การให้ความสนใจ ความเอาใจใส่ และพูดจาสุภาพไพเราะ เป็นต้น

เมื่อนำความรู้ที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาผนวกกับความรู้ที่มีอยู่ในตัวของผู้ปฏิบัติงานบริการแล้ว สรุปได้ว่า การปฏิบัติตนของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการควรมีดังนี้

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> บริการประทับจิต ช่วยค้น(หา)ประทับใจ