หัวหาเรื่อง

หัว (หา) เรื่อง ชื่อชุมชน : ชุมชนสรรค์สร้างคลังปัญญา วิสัยทัศน์ : วิเคราะห์รวดเร็ว ค้นสะดวก เข้าถึงง่าย

 

หัวเรื่อง (Subject headings) คือคำหรือวลี (กลุ่มคำ) หรือวิสามานยนาม สามานยนามต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นใช้แทนเนื้อเรื่องของหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ตลอดจนวัสดุการศึกษาทุกชนิด เพื่อใช้เป็นจุดเข้าถึงรายการบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ และวัสดุการศึกษาดังกล่าว??ที่มีเนื้อเรื่องอย่างเดียวกัน (ทองหยด ประทุมวงศ์, 2521, หน้า 1; อัมพร ทีขะระ, 2533, หน้า 399; A.L.A, 1983, p. 220)

กลวิธีการกำหนดหัวเรื่อง

หลักทั่วๆ ไป ในการกำหนดหัวเรื่อง ต้องพิจารณาถึงหัวข้อต่อไปนี้ (Haykin อ้างถึงใน Wynar, 1972 p. 7-11) ประกอบ

ประเภทและขนาดของหัวเรื่อง […]