การคัดเลือกและการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด

การคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด

การคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด โดยการจัดซื้อประกอบด้วย หนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ มีขั้นตอนดังนี้

การคัดเลือกและสั่งซื้อหนังสือภาษาไทย

1.ประสานงานกับร้านค้าเสนอหนังสือเพื่อคัดเลือก

2.รับการเสนอแนะหนังสือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ใช้บริการ

3.แจ้งคณะทำงานคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือใหม่

4.ตรวจสอบรายชื่อหนังสือกับฐานข้อมูลฯ

5.แจ้งร้านค้าทำใบเสนอราคา

6.ขออนุมัติจัดซื้อ/แนบใบเสนอราคา

7.แจ้งให้ร้านค้าส่งตัวเล่มหนังสือพร้อมเอกสาร

8.แจ้งกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบความถูกต้อง

ตุลาคม 4th, 2013 | Tags: , , | Category: ชุมชน สรรค์สร้างความรู้ | Leave a comment