การคัดเลือกและการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด

การคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด

          การคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด โดยการจัดซื้อประกอบด้วย หนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ มีขั้นตอนดังนี้

          การคัดเลือกและสั่งซื้อหนังสือภาษาไทย

                    1.ประสานงานกับร้านค้าเสนอหนังสือเพื่อคัดเลือก

                    2.รับการเสนอแนะหนังสือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ใช้บริการ

                    3.แจ้งคณะทำงานคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือใหม่

                    4.ตรวจสอบรายชื่อหนังสือกับฐานข้อมูลฯ

                    5.แจ้งร้านค้าทำใบเสนอราคา

                    6.ขออนุมัติจัดซื้อ/แนบใบเสนอราคา

                    7.แจ้งให้ร้านค้าส่งตัวเล่มหนังสือพร้อมเอกสาร

[…]