กระทงขนมปังจากครัวเรือน

(http://www.youtube.com/watch?v=3359CtBlH1s)

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ