การจัดเรียงวารสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นคว้าและบริการ (ตอนที่ 2)

ขั้นตอน การจัดเก็บ/จัดเรียงวารสารขึ้นชั้น

การจัดชั้นวารสาร คือ การจัดเก็บและรวบรวมตัวเล่มวารสารที่ผู้ใช้บริการนำออกมาอ่าน ไปจัดเรียงขึ้นชั้นไว้ที่เดิมตามชื่อวารสารหรือตัวเลขกำกับวารสารจากซ้ายไปขวาบนลงล่าง ที่ชั้นให้บริการวารสารจะมีป้ายบ่งชี้กำกับไว้ซึ่งแยกประเภท เป็นวารสารฉบับปัจจุบัน วารสารฉบับย้อนหลัง เพื่อให้ผู้ใช้บริการค้นหาตัวเล่มได้สะดวกและรวดเร็ว

ผังขั้นตอน การจัดเก็บ/จัดเรียงวารสารขึ้นชั้น

[…]

การจัดเรียงวารสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นคว้าและบริการ (ตอนที่ 1)

ระบบการจัดเก็บ/จัดเรียงวารสารทั้งวารสารภาษาไทย วารสารภาษาต่างประเทศ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาวารสารของผู้ใช้บริการ และความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดเก็บ/จัดเรียง วารสารขึ้นชั้น และเข้ากล่องให้ถูกต้องของผู้ให้บริการ ฝ่ายวารสารและเอกสาร จึงได้จัดทำระบบการจัดเก็บ/จัดเรียงวารสารทั้งวารสารภาษาไทย วารสารภาษาต่างประเทศ ดังนี้

[…]

10 เทคนิคการประหยัดไฟฟ้าจากการใช้อุปกรณ์ไอทีในสำนักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน ที่มีการใช้ในเกือบทุกสำนักงาน ในปัจจุบันการประหยัดพลังงานถือเป็นเรื่องที่ได้รับการรณรงค์กันอย่างแพร่หลาย นอกจากเป็นการประหยัดทรัพยากรโลก ยังเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วย ซึ่ง 10 เทคนิคต่อไปนี้ จะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าจากการใช้อุปกรณ์ไอทีในสำนักงาน และยังสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้อีกด้วย

[…]