การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 6)

การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วงพักกลางวัน  1 ชั่วโมง

จากการสอบถามแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามฝ่ายต่างๆ พบว่าลักษณะภารกิจของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านแบ่งเป็น งานด้านเอกสาร งานปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานประชุมต่างๆ งานนั่งเคาน์เตอร์ และงานจัดชั้นหนังสือ จากลักษณะงานดังกล่าว สามารถปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วงที่ปฏิบัติภารกิจที่ไม่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ เช่น งานด้านเอกสาร 30 นาที งานประชุม 1 ชั่วโมง และติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 10-15 นาที รวมแล้วประมาณ 2 ช.ม. ดังนั้นเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน จะเหลือเวลาสำหรับงานปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 6 ชั่วโมง จึงนำมาคิดคำนวณค่าใช้ไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

[…]

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 5)

การตั้งค่า Auto off Monitor and Hard Disk  ด้วย Windows XP

การตั้งค่า ปิดการทำงานของส่วนแสดงผลภาพ พร้อม Standby จอภาพ และปิดการทำงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hard Disk ช่วยลดกำลังไฟฟ้าประมาณ 50 watt  วิธีนี้ช่วยประหยัดได้ประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนการตั้งค่า Auto off Monitor and Hard Disk

–    คลิก Start -> Control Panel -> Appearance and Themes ->Display จะปรากฏดังรูปที่ 12

รูปที่ 12

รูปที่ […]

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 4)

การตั้งค่า Hibernate Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP

การตั้งค่า Hibernate  mode  ช่วยลดการใช้พลังงานลง ประมาณ 95  เปอร์เซ็นต์จาก 100 เปอร์เซ็นต์  โดยจะตัดการทำงานของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง ซึ่งจะได้ประสิทธิภาพมากในการประหยัดพลังงาน พอๆ กับการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์   ก่อนทำคำสั่งไม่ต้องปิดโปรแกรมที่เรากำลังใช้งาน เพราะการ Hibernate mode จะทำการบันทึกสถานะการใช้งานของหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะนั้นไว้ (ต้องมีพื้นที่ว่างของ Harddisk เพียงพอ) แล้วระบบจะทำการ Shut Down เอง เมื่อต้องการกลับเข้าสู่ระบบปกติก็จะเรียกคืนข้อมูลกลับสู่หน้าจอสถานะของการใช้งานเหมือนเดิม (ควรบันทึกข้อมูลก่อนการใช้คำสั่ง)

การตั้งค่า Hibernate Mode  ด้วย Windows XP มี 2 วิธี

1.    การตั้งเวลา Hibernate Mode  อัตโนมัติ 2.    การใช้คำสั่ง Hibernate Mode

มีนาคม 30th, 2013 | Tags: , , , | Category: ชุมชน Techno OK | Leave a comment

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 3)

การตั้งค่า Standby  หรือ Sleep Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP

การตั้งค่า Standby mode จะช่วยลดการใช้พลังงานลง ด้วยการตัด หรือลดการทำงานของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์  เช่น  Port USB, Sound , Display Card, จอภาพ, Lan, Wireless , CPU,  Mouse  และ Keyboard  ซึ่งลดกำลังไฟฟ้าลงประมาณ ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์จาก 100 เปอร์เซ็นต์  หลักการทำงาน คือ จัดเก็บสถานะของการใช้งานของโปรแกรมที่ใช้งานขณะนั้นไว้เหมือนเดิม แต่ระบบจะไม่ทำงานบันทึกข้อมูลให้  ฉะนั้นควรทำการบันทึกข้อมูลก่อนการ Standby Mode

การตั้งค่า Standby mode  ด้วย Windows XP มี 2 วิธี คือ

1.   […]

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 2)

การตั้งค่า Standby หรือ Sleep Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 7

Sleep: เป็นสถานการณ์ประหยัดพลังงานที่คอมพิวเตอร์สามารถกลับมาทำงานในแบบการใช้พลังงานเต็มที่ได้อย่างรวดเร็ว (โดยปกติจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที) ในกรณีที่เราต้องการที่จะเริ่มการทำงานอีกครั้ง สำหรับการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่สถานะ Sleep ก็จะหยุดงานที่กำลังทำอยู่ทันที และพร้อมที่จะเริ่มการทำงานอีกครั้งเมื่อเราต้องการให้เครื่องเปิดขึ้นมาทำงานต่อ

[…]

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 1)

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์

พลังงานเป็นเรื่องทุกคนบนโลกนี้ต้องตระหนัก เพราะพลังงานที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันเหลือน้อยลงทุกวัน ดังนั้น เราควรร่วมแรงร่วมใจกัน คนละเล็กน้อย จะมีพลังงานเหลือให้ลูกหลานใช้ภายหน้า และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลให้หน่วยงานของรัฐประหยัดอย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นต์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรณรงค์ให้มีนโยบายประหยัดการใช้พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การประหยัดพลังงานไฟฟ้า  การประหยัดเชื้อเพลิง   ซึ่งจะส่งผลดีกับมหาวิทยาลัย คือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละหลายล้านบาท  และปลูกจิตสำนักให้บุคลากรและลูกศิษย์ช่วยกันประหยัดพลังงาน

สำนักหอสมุดกลางฯ ใช้ พลังงานกับอุปกรณ์ทำความเย็น (Air Aircondition) อุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ลิฟท์ ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น

เพื่อตอบรับนโยบาย สำนักหอสมุดกลางฯ เริ่มจากปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ ณ ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ตามมาด้วยโครงการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ประหยัดพลังงาน  เริ่มจากการปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆ ให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ (ดูจากการเปรียบเทียบด้านล่าง จะเห็นว่าใช้กำลังไฟฟ้า watt ต่ำลง) เช่น CPU ของยี่ห้อ Intel รุ่น Core i3 และ i5 ซึ่ง CPU รุ่นใหม่นี้จะใช้พลังงานต่ำเมื่อไม่มีการประมวลผล […]