การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 6)

การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วงพักกลางวัน 1 ชั่วโมง

จากการสอบถามแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามฝ่ายต่างๆ พบว่าลักษณะภารกิจของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านแบ่งเป็น งานด้านเอกสาร งานปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานประชุมต่างๆ งานนั่งเคาน์เตอร์ และงานจัดชั้นหนังสือ จากลักษณะงานดังกล่าว สามารถปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วงที่ปฏิบัติภารกิจที่ไม่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ เช่น งานด้านเอกสาร 30 นาที งานประชุม 1 ชั่วโมง และติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 10-15 นาที รวมแล้วประมาณ 2 ช.ม. ดังนั้นเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน จะเหลือเวลาสำหรับงานปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 6 ชั่วโมง จึงนำมาคิดคำนวณค่าใช้ไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

[…]

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 5)

การตั้งค่า Auto off Monitor and Hard Disk ด้วย Windows XP

การตั้งค่า ปิดการทำงานของส่วนแสดงผลภาพ พร้อม Standby จอภาพ และปิดการทำงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hard Disk ช่วยลดกำลังไฟฟ้าประมาณ 50 watt วิธีนี้ช่วยประหยัดได้ประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนการตั้งค่า Auto off Monitor and Hard Disk

– คลิก Start -> Control Panel -> Appearance and Themes ->Display จะปรากฏดังรูปที่ 12

รูปที่ 12

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 4)

การตั้งค่า Hibernate Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP

การตั้งค่า Hibernate mode ช่วยลดการใช้พลังงานลง ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์จาก 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจะตัดการทำงานของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง ซึ่งจะได้ประสิทธิภาพมากในการประหยัดพลังงาน พอๆ กับการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนทำคำสั่งไม่ต้องปิดโปรแกรมที่เรากำลังใช้งาน เพราะการ Hibernate mode จะทำการบันทึกสถานะการใช้งานของหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะนั้นไว้ (ต้องมีพื้นที่ว่างของ Harddisk เพียงพอ) แล้วระบบจะทำการ Shut Down เอง เมื่อต้องการกลับเข้าสู่ระบบปกติก็จะเรียกคืนข้อมูลกลับสู่หน้าจอสถานะของการใช้งานเหมือนเดิม (ควรบันทึกข้อมูลก่อนการใช้คำสั่ง)

การตั้งค่า Hibernate Mode ด้วย Windows XP มี 2 วิธี

1. การตั้งเวลา Hibernate Mode อัตโนมัติ 2. การใช้คำสั่ง Hibernate Mode

มีนาคม 30th, 2013 | Tags: , , , | Category: ชุมชน Techno OK | Leave a comment

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 3)

การตั้งค่า Standby หรือ Sleep Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP

การตั้งค่า Standby mode จะช่วยลดการใช้พลังงานลง ด้วยการตัด หรือลดการทำงานของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เช่น Port USB, Sound , Display Card, จอภาพ, Lan, Wireless , CPU, Mouse และ Keyboard ซึ่งลดกำลังไฟฟ้าลงประมาณ ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์จาก 100 เปอร์เซ็นต์ หลักการทำงาน คือ จัดเก็บสถานะของการใช้งานของโปรแกรมที่ใช้งานขณะนั้นไว้เหมือนเดิม แต่ระบบจะไม่ทำงานบันทึกข้อมูลให้ ฉะนั้นควรทำการบันทึกข้อมูลก่อนการ Standby Mode

การตั้งค่า Standby mode ด้วย Windows XP มี 2 วิธี คือ

1. […]

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 2)

การตั้งค่า Standby หรือ Sleep Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 7

Sleep: เป็นสถานการณ์ประหยัดพลังงานที่คอมพิวเตอร์สามารถกลับมาทำงานในแบบการใช้พลังงานเต็มที่ได้อย่างรวดเร็ว (โดยปกติจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที) ในกรณีที่เราต้องการที่จะเริ่มการทำงานอีกครั้ง สำหรับการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่สถานะ Sleep ก็จะหยุดงานที่กำลังทำอยู่ทันที และพร้อมที่จะเริ่มการทำงานอีกครั้งเมื่อเราต้องการให้เครื่องเปิดขึ้นมาทำงานต่อ

[…]

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 1)

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์

พลังงานเป็นเรื่องทุกคนบนโลกนี้ต้องตระหนัก เพราะพลังงานที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันเหลือน้อยลงทุกวัน ดังนั้น เราควรร่วมแรงร่วมใจกัน คนละเล็กน้อย จะมีพลังงานเหลือให้ลูกหลานใช้ภายหน้า และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลให้หน่วยงานของรัฐประหยัดอย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นต์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรณรงค์ให้มีนโยบายประหยัดการใช้พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งจะส่งผลดีกับมหาวิทยาลัย คือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละหลายล้านบาท และปลูกจิตสำนักให้บุคลากรและลูกศิษย์ช่วยกันประหยัดพลังงาน

สำนักหอสมุดกลางฯ ใช้ พลังงานกับอุปกรณ์ทำความเย็น (Air Aircondition) อุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ลิฟท์ ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น

เพื่อตอบรับนโยบาย สำนักหอสมุดกลางฯ เริ่มจากปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ ณ ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ตามมาด้วยโครงการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ประหยัดพลังงาน เริ่มจากการปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆ ให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ (ดูจากการเปรียบเทียบด้านล่าง จะเห็นว่าใช้กำลังไฟฟ้า watt ต่ำลง) เช่น CPU ของยี่ห้อ Intel รุ่น Core i3 และ i5 ซึ่ง CPU รุ่นใหม่นี้จะใช้พลังงานต่ำเมื่อไม่มีการประมวลผล […]