วิธีตรวจสอบไวรัส URL ด้วยเว็บไซด์ www.virustotal.com

เนื่องจากปัจจุบันได้มีผู้ประสงค์ร้ายหลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในนั้นคือการส่งในรูปแบบเว็บไซด์ ถ้าได้คลิกโดยไม่มีการตรวจสอบก่อน อาจทำให้ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายหรือโดนโจรกรรมข้อมูลได้ ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญและแนะนำเครื่องมือในการตรวจเสอบ ว่าการเข้าเว็บไซด์นั้น ๆ มีความปลอดภัยในการเข้าใช้หรือมีไวรัสไม่ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ในช่อง URL : www.virustotal.com ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ URL https:// www.virustotal.com

[…]