กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ

กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ

1.การสัมภาษณ์ เป็นขั้นตอนแรกที่ผู้ให้บริการต้องเผชิญหน้า?? กับผู้รับบริการเพื่อทำการสัมภาษณ์และสอบถามถึงความต้องการ เพื่อให้ได้แนวทางในการวิเคราะห์คำถาม และหาแหล่งคำตอบ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ เป็นการกำหนดหรือตีความว่า อะไรคือสารสนเทศที่ผู้รับบริการต้องการ นอกจากนี้ ยังเป็นการให้คำอธิบายที่ช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงประโยชน์ที่จะได้ และข้อจำกัดที่อาจพบในการสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (อโณชา แสงดาว, 2551, หน้า 15)

2.การวิเคราะห์คำถาม หลังจากที่ได้ทำการสัมภาษณ์ความต้องการของผู้รับบริการ ในขั้นตอนถัดมาจะเป็นการนำประเด็นคำถามมาวิเคราะห์ ซึ่งแยกประเภทของคำถามได้ ดังนี้ (พิมลพรรณ เรพเพอร์, 2544, หน้า 69)

2.1 แยกตามเนื้อเรื่องหรือหัวข้อวิชาอย่างกว้าง ๆ

2.2 แยกตามประเภทของแหล่งสารสนเทศที่ต้องการ

2.3 แยกตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของผู้ถาม

2.4 แยกตามแหล่งสารสนเทศที่ใช้หาคำตอบ

2.5 แยกตามชนิดของคำถามที่บรรณารักษ์ได้รับ

[…]