การซ่อมหนังสือด้วยตนเองอย่างง่าย

(http://www.youtube.com/watch?v=nnhXsGtIpJo)

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ชุมชน สรรค์สร้างความรู้

การคัดเลือกและการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด

หนังสือ1.
การคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด

          การคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด โดยการจัดซื้อประกอบด้วย หนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ มีขั้นตอนดังนี้

          การคัดเลือกและสั่งซื้อหนังสือภาษาไทย

                    1.ประสานงานกับร้านค้าเสนอหนังสือเพื่อคัดเลือก

                    2.รับการเสนอแนะหนังสือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ใช้บริการ

                    3.แจ้งคณะทำงานคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือใหม่

                    4.ตรวจสอบรายชื่อหนังสือกับฐานข้อมูลฯ

                    5.แจ้งร้านค้าทำใบเสนอราคา

                    6.ขออนุมัติจัดซื้อ/แนบใบเสนอราคา

                    7.แจ้งให้ร้านค้าส่งตัวเล่มหนังสือพร้อมเอกสาร

                    8.แจ้งกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบความถูกต้อง

                    9.ส่งหลักฐานการสั่งซื้อให้งานการเงิน

                    10.บันทึกระเบียนบรรณานุกรมและระเบียนสั่งซื้อ

                    11.คัดแยกหนังสือเสริมใบรองปก

                    12.ประทับตรา/ลงเลขระเบียนบรรณานุกรม

                    13.พิมพ์รายชื่อหนังสือส่งฝ่ายวิเคราะห์ฯ

          การคัดเลือกและจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ

                   1.คัดเลือก/จัดส่ง Catalog/รายชื่อหนังสือให้อาจารย์คัดเลือก

                   2.นำรายชื่อที่ได้มาตรวจสอบกับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

                   3.ติดต่อร้านค้าทำใบเสนอราคาและเปรียบเทียบราคา

                   4.ขออนุมัติจัดซื้อ

                   5.จัดทำใบสั่งซื้อให้ร้านค้าและแจ้งให้ร้านค้าส่งตัวเล่มพร้อมเอกสาร

                   6.แจ้งคณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ

                   7.ส่งหลักฐานการสั่งซื้อให้งานการเงิน

                   8.บันทึกระเบียนบรรณานุกรมและระเบียนการสั่งซื้อ

                   9.คัดแยกหนังสือเสริมใบรองปก

                   10.ประทับตรา/ลงเลขระเบียนบรรณานุกรม

                   11.แจ้งผลการสั่งซื้อ

                   12.พิมพ์รายชื่อหนังสือส่งฝ่ายวิเคราะห์ฯ

 

 80848-attachment

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
ชุมชน สรรค์สร้างความรู้