การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 1)

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์

พลังงานเป็นเรื่องทุกคนบนโลกนี้ต้องตระหนัก เพราะพลังงานที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันเหลือน้อยลงทุกวัน ดังนั้น เราควรร่วมแรงร่วมใจกัน คนละเล็กน้อย จะมีพลังงานเหลือให้ลูกหลานใช้ภายหน้า และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลให้หน่วยงานของรัฐประหยัดอย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นต์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรณรงค์ให้มีนโยบายประหยัดการใช้พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การประหยัดพลังงานไฟฟ้า  การประหยัดเชื้อเพลิง   ซึ่งจะส่งผลดีกับมหาวิทยาลัย คือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละหลายล้านบาท  และปลูกจิตสำนักให้บุคลากรและลูกศิษย์ช่วยกันประหยัดพลังงาน

สำนักหอสมุดกลางฯ ใช้ พลังงานกับอุปกรณ์ทำความเย็น (Air Aircondition) อุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ลิฟท์ ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น

เพื่อตอบรับนโยบาย สำนักหอสมุดกลางฯ เริ่มจากปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ ณ ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ตามมาด้วยโครงการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ประหยัดพลังงาน  เริ่มจากการปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆ ให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ (ดูจากการเปรียบเทียบด้านล่าง จะเห็นว่าใช้กำลังไฟฟ้า watt ต่ำลง) เช่น CPU ของยี่ห้อ Intel รุ่น Core i3 และ i5 ซึ่ง CPU รุ่นใหม่นี้จะใช้พลังงานต่ำเมื่อไม่มีการประมวลผล และเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรองมาตรฐานเกี่ยวกับประหยัดพลังงาน เช่น Energy Star

คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานและให้บริการภายในสำนักหอสมุดกลาง มีจำนวนทั้งหมด 310 เครื่องสำหรับให้บริการ 116  เครื่อง ช่วงเวลาใช้งานในวันจันทร์-ศุกร์เวลา 8.30-20.45น. และเสาร์-อาทิตย์เวลา 8.30-18.00น. สำหรับปฏิบัติงาน 194 เครื่อง ช่วงเวลาใช้งานในวันจันทร์-ศุกร์เวลา 8.30-16.30 น. โดยจำแนกยี่ห้อและรุ่น ดังนี้

  1. ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton vl460     จำนวน  60 เครื่อง เครื่องละ 170 watt
  2. ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton Z2610     จำนวน 31 เครื่อง เครื่องละ 135 watt
  3. ยี่ห้อ Lenuvo รุ่น M71z     จำนวน 72 เครื่อง เครื่องละ 150 watt
  4. ยี่ห้อ Hewlette Packard รุ่น dc7600     จำนวน 25  เครื่อง เครื่องละ 240 watt
  5. ยี่ห้อ Hewlette Packard รุ่น dx7500     จำนวน 35  เครื่อง เครื่องละ 345 watt
  6. ยี่ห้อ RU Computer ปี 2546-2548     จำนวน 87 เครื่อง เครื่องละ 350 watt

การคิดคำนวณค่าไฟฟ้า

จากเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 310  เครื่อง จำนวนใช้งาน 8 ชั่วโมง 1 เดือน คิด 20 วัน

สูตรคำนวนการใช้ไฟฟ้า

[ (กำลังไฟฟ้า (วัตต์) ของเครื่องไฟฟ้าชนิดนั้น × จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า) ÷ 1000 ] × จำนวนชั่วโมงที่ใช้งานใน 1 วัน =  จำนวนหน่วยหรือยูนิตของไฟฟ้าที่ใช้ไป

แทนค่าในสูตร

ใน 1 วัน จะใช้ไฟฟ้า = [73,710 ÷ 1000] × 8 = 589.68  หน่วยต่อวัน

ถ้า 1 เดือน จะใช้ไฟฟ้า = 589.68 × 20 = 11,793.60 หน่วยต่อเดือน

ค่าไฟฟ้า รวมค่าพลังงานแปรผัน (ft), ภาษี และค่าบริการ คือ หน่วยละ 3.72 บาท

ดังนั้น เครื่องคอมฯ 310 เครื่อง ค่าไฟโดยประมาณเป็นเงิน 11,793 × 3.72 = 43,872 บาทต่อเดือน หรือ 43,872 × 12  = 526,464 บาทต่อปี

แต่ ถ้าปิดเครื่องในช่วงพักกลางวัน 1 ช.ม. จะประหยัดค่าไฟได้ 73.71 × 3.72 = 274 บาทต่อวัน หรือ 5,480 บาทต่อเดือน หรือ 65,760 บาทต่อปี 

การประหยัดการใช้พลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

 เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง

การประหยัดพลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ
1.    Standby หรือ Sleep Mode
2.    Hibernate Mode

เรียบเรียงโดย ทีม KM ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply