วิธีตรวจสอบไวรัส URL ด้วยเว็บไซด์ www.virustotal.com

เนื่องจากปัจจุบันได้มีผู้ประสงค์ร้ายหลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในนั้นคือการส่งในรูปแบบเว็บไซด์ ถ้าได้คลิกโดยไม่มีการตรวจสอบก่อน อาจทำให้ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายหรือโดนโจรกรรมข้อมูลได้ ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญและแนะนำเครื่องมือในการตรวจเสอบ ว่าการเข้าเว็บไซด์นั้น ๆ มีความปลอดภัยในการเข้าใช้หรือมีไวรัสไม่ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ในช่อง URL : www.virustotal.com ดังภาพที่ 1

  ภาพที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ URL https:// www.virustotal.com

  ภาพที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ URL https:// www.virustotal.com

 2. คลิกเลือก URL ดังภาพที่ 2

  ภาพที่ 2 คลิกเลือก URL ที่ต้องการตรวจสอบ

  ภาพที่ 2 คลิกเลือก URL ที่ต้องการตรวจสอบ

 3. พิมพ์เว็บไซด์ที่ต้องการตรวจสอบ ดังภาพที่ 3

  ภาพที่ 3 พิมพ์เว็บไซด์ที่ต้องการตรวจสอบ

  ภาพที่ 3 พิมพ์เว็บไซด์ที่ต้องการตรวจสอบ

 4. ระบบทำการตรวจสอบ ดังภาพที่ 4

  ภาพที่ 4 ระบบทำการตรวจสอบ

  ภาพที่ 4 ระบบทำการตรวจสอบ

 5. ระบบทำการแสดงผลและข้อความ ดังภาพที่ 5

  ภาพที่ 5 ระบบทำการแสดงผลและข้อความ

  ภาพที่ 5 ระบบทำการแสดงผลและข้อความ

จากที่ได้ทำการทดสอบ นำไปตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการเข้าเว็บไซด์ พบว่ามีความปลอดภัยสามารถเปิดเข้าใช้งานได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ใช้งานไม่ควรเปิดเว็บไซด์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ถ้ามีความจำเป็นควรตรวจสอบทุก ๆ ครั้งก่อนเข้าเว็บไซด์

จัดทำโดย นายกฤษดา สุทีวรรน์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply