การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ เรื่อง “การวาดภาพการ์ตูน”

(https://www.youtube.com/watch?v=Sr2UAVJ5QrQ)

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ