การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ ตอน การพับดอกบัว

(https://www.youtube.com/watch?v=U4qve1-nLFQ)

มาพับดอกบัว ไปไหว้พระทำบุญกันนะคะ

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ