การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ ตอน การตัดกระดาษเป็นพวงมโหตร

(https://www.youtube.com/watch?v=rqQVjpidwqg)

ศิลปะจากการตัดกระดาษให้เป็นพวงมโหตร (พวง-มะ-โหด) นิยมใช้ประดับห้อยระย้าในสถานที่จัดงานมงคล และงานบุญ

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ