10 เทคนิคการประหยัดไฟฟ้าจากการใช้อุปกรณ์ไอทีในสำนักงาน

10tip-save-enegy-it-00

เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน ที่มีการใช้ในเกือบทุกสำนักงาน ในปัจจุบันการประหยัดพลังงานถือเป็นเรื่องที่ได้รับการรณรงค์กันอย่างแพร่หลาย นอกจากเป็นการประหยัดทรัพยากรโลก ยังเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วย ซึ่ง 10 เทคนิคต่อไปนี้ จะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าจากการใช้อุปกรณ์ไอทีในสำนักงาน และยังสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้อีกด้วย

 1. ปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เมื่อเลิกใช้หรือทำงานเสร็จแล้ว โดยการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ในตอนกลางคืน และในวันหยุดสุดสัปดาห์ จะประหยัดเงินถึง 2,500 บาทต่อปี และเมื่อปิดเครื่องควรพักเครื่องอย่างน้อยที่สุด 1 ชั่วโมง จึงจะเปิดใหม่
  10tip-save-enegy-it-01-closeprinter
 2. ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยงหรือขณะที่ไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที ซึ่งไม่มีผลทำให้อายุการใช้งานสั้นลง เนื่องจากจอภาพใช้ไฟฟ้ากว่าร้อยละ 70 ของคอมพิวเตอร์ และควรตั้งเวลาให้คอมพิวเตอร์ปิดจอภาพหรือฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยประหยัดพลังงาน หากลืมเปิดเครื่องทิ้งไว้ หรือละจากคอมพิวเตอร์ไปทำงานอื่นเป็นระยะเวลานาน
  10tip-save-enegy-it-02-closemonitor
 3. ใช้ Sleep mode แทนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในตอนกลางวัน จากการทดสอบคอมพิวเตอร์กับการประหยัดพลังงานของ NECTEC พบว่า การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ มีเปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานมากเป็นอันดับหนึ่งของการใช้งานพลังงานในสภาวะการทำงาน Mode อื่น
  10tip-save-enegy-it-03-sleepmode
 4. เมื่อทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขเอกสาร ควรจะแก้ไขบนจอคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อน โดยใช้คำสั่ง Print Preview ตรวจทานก่อนพิมพ์ แทนที่จะแก้ไขบนเอกสารที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์หลายๆ ครั้ง เพราะจะทำให้ประหยัดทั้งไฟฟ้า กระดาษ และหมึกพิมพ์
  10tip-save-enegy-it-04-recheckbeforeprint
 5. ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานของเครื่องพิมพ์เพื่อใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยลดความสิ้นเปลืองทั้งด้านพลังงานและการซ่อมบำรุง
 6. ถ้ามีกลุ่มคนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนน้อยภายในสำนักงาน ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน โดยเลือกใช้ระบบให้เหมาะสมจะดีกว่าที่บนโต๊ะทำงานของทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกๆ โต๊ะ
  10tip-save-enegy-it-05-sharingcomputer
 7. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ เช่น ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีการระบายความร้อนได้ดี และสั่งให้ระบบประหยัดพลังงานในเครื่องทำงาน
 8. ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานอย่างเคร่งครัด เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
 9. เมื่อเลือกซื้ออุปกรณ์สำนักงานใหม่ ควรเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ และ เครื่องพิมพ์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้ เลือกใช้สินค้าที่มีสัญลักษณ์ ENERGY STAR จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้กว่า 55% แม้ในขณะที่เปิดเครื่องค้างไว้ไม่ได้ใช้งาน

  ภาพ : สัญลักษณ์ ENERGY STAR (ปัจจุบัน พ.ศ. 2556 Energy Star เป็นเวอร์ชั่น 5)
  ภาพ : สัญลักษณ์ ENERGY STAR (ปัจจุบัน พ.ศ. 2556 Energy Star เป็นเวอร์ชั่น 5)

  ENERGY STAR เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้ใช้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 20%-30% รวมถึงสินค้าไอทีด้วย ซึ่งสามารถเห็นโลโก้ลดโลกร้อน ENERGY STAR นี้ได้จากคอมพิวเตอร์พีซี โน้ตบุค เพาเวอร์ซัพพลาย ระบบทำความเย็น และเมนบอร์ด เป็นต้น

 10. รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์สำนักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศการเสียงตามสาย หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม เป็นต้น

บรรณานุกรม

 • กนกอร สีแสง. (2556). คู่มือการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน. ค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2556, จาก http://home.kku.ac.th/praudit/info/handbook_energy.pdf
 • ทรูปลูกปัญญา. (2556). การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน. ค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2556, จาก http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/16307-00
 • พิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ. (2547). ทดสอบคอมพิวเตอร์กับการประหยัดพลังงาน. ค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2556, จาก http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16186
 • วัชระ มั่งวิทิตกุล. (2544). สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์สำนักงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย.
 • THAINEXTSTEP. (2552).  ทำไมต้อง ENERGY STAR ?. ค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2556, จาก http://www.thainextstep.com/tips/tips_article.php?articlecat=4&articleid=93

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply