การจัดเรียงวารสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นคว้าและบริการ (ตอนที่ 1)

ระบบการจัดเก็บ/จัดเรียงวารสารทั้งวารสารภาษาไทย วารสารภาษาต่างประเทศ

2556-09-19_01-bookshelf

เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาวารสารของผู้ใช้บริการ และความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดเก็บ/จัดเรียง วารสารขึ้นชั้น และเข้ากล่องให้ถูกต้องของผู้ให้บริการ ฝ่ายวารสารและเอกสาร จึงได้จัดทำระบบการจัดเก็บ/จัดเรียงวารสารทั้งวารสารภาษาไทย วารสารภาษาต่างประเทศ ดังนี้

 1. วารสารภาษาไทย จัดให้บริการในระบบชั้นเปิด ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาวารสารได้ด้วยตนเอง โดยวารสารภาษาไทยจัดเรียงตามลำดับอักษร ก-ฮ และ A-Z กรณีชื่อวารสารเป็นภาษาต่างประเทศจัดเรียงตามลำดับอักษร เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและการจัดเรียงวารสาร ฝ่ายวารสารและเอกสาร ได้กำหนดหมายเลขกำกับวารสาร โดยใช้เลข 3 หลัก ตั้งแต่ 001-999 แทนชื่อวารสาร ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ 001-307 สำหรับวารสารภาษาไทยฉบับปัจจุบัน และ 001-682 สำหรับวารสารภาษาไทยฉบับย้อนหลัง ทั้งที่บอกรับ และยกเลิกบอกรับในปีปัจจุบัน
 2. วารสารภาษาต่างประเทศ จัดให้บริการในระบบชั้นเปิด ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาวารสารได้ด้วยตนเอง โดยวารสารภาษาต่างประเทศจัดเรียงตามลำดับอักษร A-Z เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและการจัดเรียงวารสาร ฝ่ายวารสารและเอกสาร ได้กำหนดหมายเลขกำกับวารสาร โดยใช้เลข 3 หลัก ตั้งแต่ 001-999 แทนชื่อวารสาร ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ 001-106 สำหรับวารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบัน และ 001-714 สำหรับวารสารภาษาต่างประเทศฉบับย้อนหลัง ทั้งที่บอกรับ และยกเลิกบอกรับในปีปัจจุบัน
 3. ติดหมายเลขกำกับวารสาร โดยเรียงลำดับชื่อวารสารตามอักษร ก-ฮ และ A-Z ที่มุมด้านล่างซ้ายของตัวเล่มวารสาร ที่มีบริการทั้งหมดในฝ่ายวารสารและเอกสาร ตามลำดับหมายเลข 001-682 สำหรับวารสารภาษาไทย และ 001-714 สำหรับวารสารภาษาต่างประเทศ กรณีมีรายชื่อวารสารใหม่เพิ่มให้ใช้วิธีแทรกหมายเลข โดยเรียงตามอักษรตรงหมายเลขใดให้แทรกตรงหมายเลขนั้น เช่น 166/
 4. วารสารฉบับปัจจุบันทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ หลังจากติดหมายเลขกำกับรายชื่อวารสารที่ตัวเล่มวารสารแล้ว วารสารฉบับปัจจุบัน จะนำไปใส่ปกพลาสติก โดยที่ปกพลาสติกจะติดเลขกำกับวารสารฉบับปัจจุบัน ชื่อวารสาร เลขกำกับวารสารฉบับย้อนหลัง

  2556-09-19_02-journal2556-09-19_03-journal2556-09-19_04-journal

 5. ติดหมายเลขลำดับวารสารฉบับปัจจุบัน ฉบับย้อนหลังที่มีให้บริการในฝ่ายวารสารและเอกสาร ที่ชั้นวารสาร เพื่อจะได้จัดวารสารขึ้นชั้นให้ตรงกัน ง่ายแก่การจัดเรียงและการตรวจสอบ
  2556-09-19_05-journal
 6. ติดป้ายรายชื่อวารสารกำกับที่ด้านข้างชั้นของวารสารที่ปรากฎชื่อตามป้ายและอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ดีของผู้ใช้

  2556-09-19_06-journal2556-09-19_07-journal

ฝ่ายวารสารและเอกสาร
ชุมชน ร่วมใจบริการ

Leave a Reply