การจัดเรียงวารสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นคว้าและบริการ (ตอนที่ 2)

ขั้นตอน การจัดเก็บ/จัดเรียงวารสารขึ้นชั้น

การจัดชั้นวารสาร คือ การจัดเก็บและรวบรวมตัวเล่มวารสารที่ผู้ใช้บริการนำออกมาอ่าน ไปจัดเรียงขึ้นชั้นไว้ที่เดิมตามชื่อวารสารหรือตัวเลขกำกับวารสารจากซ้ายไปขวาบนลงล่าง ที่ชั้นให้บริการวารสารจะมีป้ายบ่งชี้กำกับไว้ซึ่งแยกประเภท เป็นวารสารฉบับปัจจุบัน วารสารฉบับย้อนหลัง เพื่อให้ผู้ใช้บริการค้นหาตัวเล่มได้สะดวกและรวดเร็ว

ผังขั้นตอน การจัดเก็บ/จัดเรียงวารสารขึ้นชั้น

2556-09-19_08-journal

ขั้นตอนปฏิบัติงาน การจัดเรียงวารสารขึ้นชั้นบริการ

 1. ผู้ปฏิบัติงานเก็บวารสารบนโต๊ะวารสารที่ใช้บริการแล้ว
  2556-09-19_09-journal-couple
 2. คัดแยกวารสาร ฉบับปัจจุบัน ฉบับย้อนหลัง ฉบับเย็บเล่ม/ฉบับปลีก
  2556-09-19_10-journal
 3. นำวารสารจัดเรียงขึ้นชั้น ตามชื่อวารสาร หรือ ตามเลขกำกับวารสาร

  ภาพ : วารสารฉบับปัจจุบัน

  ภาพ : วารสารฉบับปัจจุบัน

  ภาพ : ฉบับย้อนหลังเย็บเล่ม และฉบับย้อนหลังเล่มปลีก ตามลำดับ

  ภาพ : ฉบับย้อนหลังเย็บเล่ม และฉบับย้อนหลังเล่มปลีก ตามลำดับ

 4. นับจำนวน/บันทึกสถิติ ในแบบฟอร์ม ดังนี้
  4.1 แบบบันทึกคุณภาพความถูกต้องการจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายวารสารและเอกสารฉบับปัจจุบัน
  2556-09-19_13-journal
  4.2 สถิติการจัดชั้นวารสาร/ เอกสาร/ จุลสาร/ กฤตภาค
  2556-09-19_14-journal

ดังนั้นเพื่อให้การบริการวารสารของฝ่ายวารสารและเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูง ได้รับความพึงพอใจอย่างมากจากผู้ใช้บริการ ทางฝ่ายวารสารและเอกสารจึงจัดให้ผู้ให้บริการแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจัดแบ่งเป็น วันจันทร์-วันศุกร์ เริ่มบริการ 8.30–18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มบริการ 9.00-17.30 น. ให้จัดเรียงวารสารขึ้นชั้นบริการ และได้จัดทำ KPI (ตัวดัชนีชี้วัด) ความถูกต้องของการจัดเรียงวารสารภาษาไทย ฉบับปัจจุบันต้องไม่ต่ำกว่า 95% โดยทำทุกช่วงเวลาที่นั่งบริการ นอกจากนี้ยังจัดผู้รับผิดชอบดูแลชั้นวารสารฉบับย้อนหลัง ทั้งวารสารภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ โดยมีหน้าที่อ่านชั้นและจีดเรียงในส่วนที่รับผิดชอบ ให้ถูกต้องครบทุกชื่อเรื่องทุกฉบับ ผู้รับผิดชอบแต่ละคน จะต้องเป็นผู้ดูแลตรวจสอบในส่วนที่ตนรับผิดเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้เพื่อให้การบริการวารสารของฝ่ายวารสารและเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ตรงตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายวารสาร และสำนักหอสมุดกลาง ตามมาตรฐานประกันคุณภาพ ISO 9001 : 2000

ฝ่ายวารสารและเอกสาร
ชุมชน ร่วมใจบริการ

Leave a Reply