การสืบค้นบทความวารสารผ่าน Web OPAC สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตอนที่ 1 บทความวารสารภาษาไทย)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC MILLENNIUM และสืบค้นบัตรรายการออนไลน์ด้วยระบบ WebOPAC (Web Online Public Access Catalog) WebOPAC เป็นฐานข้อมูลการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลจาก หนังสือ วิทยานิพนธ์ โสตทัศน์วัสดุ วารสาร บทความวารสารและเอกสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้จากคอมพิวเตอร์บริการค้นข้อมูลภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง หรือสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.lib.ru.ac.th หรือเข้าใช้โดยตรงที่ http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html

• การเข้าสู่หน้าจอการสืบค้น

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุดที่ http://www.lib.ru.ac.th เลือก Database Services คลิกเลือกที่
1. ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด หรือ 2. ฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสาร และเอกสาร
การเข้าสู่หน้าจอการสืบค้น

ขั้นตอนที่ 2. เข้าใช้โดยตรงที่ http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html
เลือกสืบค้นดรรชนีบทความวารสาร
การเข้าสู่หน้าจอสืบค้น

• ขั้นตอนการสืบค้น บทความวารสารภาษาไทย

การเข้าสู่หน้าจอการสืบค้น

วิธีการสืบค้นสามารถเลือกได้หลายช่องทาง ดังนี้

 1. คำสำคัญ (Key Words) ใช้เมื่อผู้ใช้บริการ ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ให้ผู้ใช้คิดคำศัพท์ที่ต้องการและคิดว่าน่าจะมีในฐานข้อมูลมาใช้ในการสืบค้น
 2. ผู้แต่ง (Author) ใช้เมื่อผู้ใช้บริการทราบชื่อผู้แต่ง
 3. ชื่อบทความ (Title) ใช้เมื่อผู้ใช้บริการทราบชื่อบทความ
 4. ชื่อวารสาร (Journal Title) ใช้เมื่อผู้ใช้บริการทราบชื่อวารสาร
 5. หัวเรื่อง (Subject) ใช้เมื่อผู้ใช้บริการไม่ทราบชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ชื่อวารสาร

• ตัวอย่างการสืบค้นบทความวารสารภาษาไทย โดยสืบค้นจาก คำสำคัญ

ตัวอย่างการสืบค้นบทความวารสารภาษาไทย โดยสืบค้นจาก คำสำคัญ

 จากรูปภาพ อธิบาย ดังนี้

 1. เลือกคำสำคัญ ใส่คำว่า อาเซียนเป็นคำสืบค้น
 2. เลือกบทความลำดับที่ 5 บทความมีชื่อเรื่องว่า “กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน ภาคที่ 1 ความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน” โดยการคลิก 2 ครั้ง (Double Click) ที่ชื่อบทความ

ปรากฏหน้าจอ รายละเอียดของข้อมูลบทความ ดังต่อไปนี้

หน้าจอ รายละเอียดของข้อมูลบทความ

อธิบายความหมายของรายละเอียด

 1. ชื่อผู้แต่ง     ศศิน พริ้งพงษ์.
 2. ชื่อบทความ     กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน ภาคที่ 1 ความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน
 3. ปีพิมพ์     2557
 4. ชื่อวารสาร     วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 26 ฉบับที่ 79 (เม.ย. – มิ.ย. 2557) หน้า 75-79.
 5. หัวเรื่อง     กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน.
  โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ.
  การลงทุน.

หน่วยบริการวารสารและเอกสาร งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ชุมชน ร่วมใจบริการ

Leave a Reply