การสืบค้นบทความวารสารผ่าน Web OPAC สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตอนที่ 2 บทความวารสารภาษาต่างประเทศ)

• การเข้าสู่หน้าจอการสืบค้น

ทำด้วยวิธีการเดียวกับ การสืบค้นบทความวารสารผ่าน Web OPAC สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตอนที่ 1 บทความวารสารภาษาไทย)

• ขั้นตอนการสืบค้น บทความวารสารภาษาต่างประเทศ

ขั้นตอนการสืบค้น บทความวารสารภาษาต่างประเทศ

วิธีการสืบค้นสามารถเลือกได้หลายช่องทาง ดังนี้

 1. คำสำคัญ (Key Words) ใช้เมื่อผู้ใช้บริการ ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ให้ผู้ใช้คิดคำศัพท์ที่ต้องการและคิดว่าน่าจะมีในฐานข้อมูลมาใช้ในการสืบค้น
 2. ผู้แต่ง (Author) ใช้เมื่อผู้ใช้บริการทราบชื่อผู้แต่ง
 3. ชื่อบทความ (Title) ใช้เมื่อผู้ใช้บริการทราบชื่อผู้แต่ง
 4. ชื่อวารสาร (Journal Title) ใช้เมื่อผู้ใช้บริการทราบชื่อวารสาร
 5. หัวเรื่อง (Subject) ใช้เมื่อผู้ใช้บริการไม่ทราบชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ชื่อวารสาร

• ตัวอย่างการสืบค้นบทความวารสารภาษาต่างประเทศ โดยสืบค้นจาก ชื่อวารสาร (Journal Title)

ตัวอย่างการสืบค้นบทความวารสารภาษาต่างประเทศ โดยสืบค้นจาก ชื่อวารสาร (Journal Title)

จากรูปภาพ อธิบาย ดังนี้

 1. เลือก Journal Title ชื่อวารสาร ใส่ชื่อวารสาร Journal of Science, Technology and Humanities เป็นคำค้น
 2. เลือกบทความลำดับที่ 2 บทความมีชื่อเรื่องว่า The characteristic of supportted cobalt catalysts on co hydrogenation using alumina, Silica, and zirconia as supports โดยการคลิก 2 ครั้ง(Double Click) ที่ชื่อบทความ

ปรากฏหน้าจอ รายละเอียดของข้อมูลบทความ ดังต่อไปนี้

หน้าจอ รายละเอียดของข้อมูลบทความ

อธิบายความหมายของรายละเอียด

 1. Author     Soipatta Soisuwan
 2. Title     The characteristic of supportted cobalt catalysts on co hydrogenation using alumina, Silica, and zirconia as supports
 3. Year     2010
 4. Subject     Chemical engineering — Research
  Cobalt catalysts
  Chemical reactions
 5. Journal Title     Journal of Science, Technology and Humanities vol. 8 no. 1 (2009)
  p. 1-12 ill., table

หน่วยบริการวารสารและเอกสาร งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ชุมชน ร่วมใจบริการ

Leave a Reply