กระทงขนมปังจากครัวเรือน

(http://www.youtube.com/watch?v=3359CtBlH1s)

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ

Leave a Reply