การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงใหม่)

ปัจจุบันสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ปรับปรุงระบบเครือข่ายใหม่ เพื่อรับรองการใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงมีนโยบายให้ระบบเครือข่ายไร้สายของสำนักหอสมุดกลาง เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน สำนักหอสมุดกลาง ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเครือข่ายไร้สาย จากชื่อเดิม RAMLIWIN เปลี่ยนเป็น RU-Campus Wireless Networks ซึ่งเป็นชื่อเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แนะนำวิธีการใช้งานระบบเครือข่ายประเภทไร้สาย เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

 1. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ Window กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง
 2. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ Mac OSX กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง
 3. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ android กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง
 4. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ iOS กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง


 1. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ Window กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

  1. เมื่อ Windows ได้รับสัญญาณ Wireless จะปรากฏในส่วนของ Taskbar ด้านล่าง ถ้านำเมาส์ไปชี้จะปรากฏข้อความ “Not connected – Connection are available” ดังรูปด้านล่าง
   Not connected – Connection are available
  2. ให้คลิกที่ Icon ของ Wireless บน Taskbar แล้วคลิกที่ชื่อ RU-Campus Wireless Networks  แล้วคลิกที่ปุ่ม Connect ดังรูปด้านล่าง
   RU-Campus Wireless Networks
  3. ขณะนี้ Icon ของ Wireless บน Taskbar เมื่อนำเมาส์ไปชี้จะปรากฏข้อความ “RU-Campus Wireless Networks No Internet Connect” ดังรูปด้านล่าง (สังเกตว่า Icon ของ Wireless แสดงสถานะเปลี่ยนไป)
   RU-Campus Wireless Networks No Internet Connect
  4. เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง (http://www.lib.ru.ac.th) แล้ว Login เข้าใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคลิกที่ปุ่ม Login/Logout ดังรูปด้านล่าง
   ปุ่ม Login/Logout
  5. ใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง เมื่อ Login เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอบน Browser ดังรูปด้านล่าง
   Login เรียบร้อยแล้ว
  6. สักครู่ Icon ของ Wireless บน Taskbar จะเปลี่ยนไป ถ้านำเมาส์ไปชี้ที่  Icon ของ Wireless จะปรากฏข้อความ “RU-Campus Wireless Networks Internet access” ดังรูปด้านล่าง
   RU-Campus Wireless Networks Internet access


 2. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ Mac OSX กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

  1. คลิกเลือกที่รูปสามเหลี่ยม และทำการเปิดรับสัญญาณ Wi-Fi ด้วยการคลิก Turn Wi-Fi On ดังรูปด้านล่าง
   Turn Wi-Fi On
  2. รอสักครู่ จะมีรายชื่อสัญญาณ Wi-Fi ให้คลิกเลือก ดังรูปด้านล่าง ให้คลิกเลือกชื่อ RU-Campus Wireless Networks
   RU-Campus Wireless Networks
  3. เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง (http://www.lib.ru.ac.th) แล้ว Login เข้าใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคลิกที่ปุ่ม Login/Logout ดังรูปด้านล่าง
   ปุ่ม Login/Logout
  4. ใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง เมื่อ Login เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอบน Browser ดังรูปด้านล่าง
   Login เรียบร้อยแล้ว


 3. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ android กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

  (ภาพตัวอย่างอ้างอิงจากระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 5.1.1 ซึ่งในแต่ละเวอร์ชันอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่หลักการเหมือนกันคือ เปิดรับสัญญาณ Wi-Fi เลือกรายชื่อของสัญญาณ Wi-Fi ชื่อ “RU-Campus Wireless Networks” และทำการเชื่อมต่อสัญญาณ)

  1. กดเลือก “ตั้งค่า” ดังรูปด้านล่าง
   ตั้งค่า
  2. กดเลือก “Wi-Fi” ดังรูปด้านล่าง
   เลือก Wi-Fi
  3. กดเลือกชื่อ “RU-Campus Wireless Networks” ดังรูปด้านล่าง
   กดเลือกชื่อ RU-Campus Wireless Networks
  4. กด “เชื่อมต่อ” ดังรูปด้านล่าง
   กดเชื่อมต่อ
  5. เปิด Browser แล้ว Login เข้าใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังรูปด้านล่าง
   Browser แล้ว Login
  6. ใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง เมื่อ Login เรียบร้อยแล้วจะปรากฏ  หน้าจอบน Browser ดังรูปด้านล่าง

   Login เรียบร้อยแล้ว


 4. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ iOS กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

  1. กดเลือกการตั้งค่า ดังรูปด้านล่าง
   เลือกการตั้งค่า
  2. กดเลือก Wi-Fi ดังรูปด้านล่าง
   กดเลือก Wi-Fi
  3. กดเปิด Wi-Fi ให้สถานะเป็นสีเขียว ดังรูปด้านล่าง
   กดเปิด Wi-Fi ให้สถานะเป็นสีเขียว
  4. กดเลือกชื่อ RU-Campus Wireless Networks ดังรูปด้านล่าง
   กดเลือกชื่อ RU-Campus Wireless Networks
  5. เปิด Browser แล้ว Login เข้าใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังรูปด้านล่าง
   เปิด Browser แล้ว Login
  6. ใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง เมื่อ Login เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอ บน Browser ดังรูปด้านล่าง
   Login เรียบร้อยแล้ว


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply