หัวหาเรื่อง

หัว (หา) เรื่อง

ชื่อชุมชน : ชุมชนสรรค์สร้างคลังปัญญา

วิสัยทัศน์ : วิเคราะห์รวดเร็ว ค้นสะดวก เข้าถึงง่าย

 

หัวเรื่อง (Subject headings) คือคำหรือวลี (กลุ่มคำ) หรือวิสามานยนาม สามานยนามต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นใช้แทนเนื้อเรื่องของหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ตลอดจนวัสดุการศึกษาทุกชนิด เพื่อใช้เป็นจุดเข้าถึงรายการบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ และวัสดุการศึกษาดังกล่าว??ที่มีเนื้อเรื่องอย่างเดียวกัน (ทองหยด ประทุมวงศ์, 2521, หน้า 1; อัมพร ทีขะระ, 2533, หน้า 399; A.L.A, 1983, p. 220)

กลวิธีการกำหนดหัวเรื่อง

หลักทั่วๆ ไป ในการกำหนดหัวเรื่อง ต้องพิจารณาถึงหัวข้อต่อไปนี้ (Haykin อ้างถึงใน Wynar, 1972 p. 7-11) ประกอบ

  1. ประเภทและขนาดของหัวเรื่อง
  2. ผู้ใช้ห้องสมุด
  3. ภาษาที่ใช้
  4. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของหัวเรื่อง
  5. หัวเรื่องที่เฉพาะเจาะจง

ประเภทของหัวเรื่อง มี 2 ประเภท (พวา พันธุเมฆา, 2549, หน้า 6) คือ

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> หัวหาเรื่อง