การวิเคราะห์เลขหมู่ และลงรายการวิทยานิพนธ์

25520923_km04

วิทยานิพนธ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดเป็นประเภทสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ อยู่ในความรับผิดชอบของงานวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษและสื่อเสริมการศึกษา ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุดและทำรายการ

วิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
2. วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
3. วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

การลงรายการในรูปแบบ MARC 21

การลงรายการข้อมูลวิทยานิพนธ์ในส่วนของชื่อผู้แต่ง (Tag 100) ชื่อเรื่อง (Tag 245) ส่วนของจำนวนหน้า ภาพประกอบและขนาด (Tag 300) เหมือนกับการลงรายการของหนังสือ แต่จะแตกต่างกันในส่วนของข้อมูลต่อไปนี้

  1. ข้อมูลการพิมพ์ (Tag 260) จะลงเฉพาะปีพิมพ์ของวิทยานิพนธ์ ตัวอย่าง เช่น