การวิเคราะห์เลขหมู่ และลงรายการวิทยานิพนธ์

25520923_km04

วิทยานิพนธ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดเป็นประเภทสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ อยู่ในความรับผิดชอบของงานวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษและสื่อเสริมการศึกษา ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุดและทำรายการ

วิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
2. วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
3. วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

การลงรายการในรูปแบบ MARC 21

การลงรายการข้อมูลวิทยานิพนธ์ในส่วนของชื่อผู้แต่ง (Tag 100) ชื่อเรื่อง (Tag 245) ส่วนของจำนวนหน้า ภาพประกอบและขนาด (Tag 300) เหมือนกับการลงรายการของหนังสือ แต่จะแตกต่างกันในส่วนของข้อมูลต่อไปนี้

 1. ข้อมูลการพิมพ์ (Tag 260) จะลงเฉพาะปีพิมพ์ของวิทยานิพนธ์ ตัวอย่าง เช่น
   260 _ _ |c2551?????
   ??????????
 2. รายการหมายเหตุของวิทยานิพนธ์ (Tag 502) ต้องระบุว่าเป็น วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ และใส่ชื่อปริญญาในวงเล็บ ถ้ามีสาขาวิชา ก็ใส่สาขาวิชาในวงเล็บต่อท้ายชื่อปริญญา ตามด้วยเครื่องหมาย Hyphen 2 ขีด (–) ติดกันแล้วใส่ชื่อมหาวิทยาลัย ตามด้วยเครื่องหมาย Comma (,) แล้วเว้น 1 ระยะ ตามด้วยปีที่จบการศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
   วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สื่อสารมวลชน))–มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551
   สารนิพนธ์ (ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)–มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551
   ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์))–มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551

   **ข้อสังเกต** ไม่มีการเว้นระยะหน้าและหลังของเครื่องหมาย —
   ?
 3. รายการหมายเหตุ (Tag 500) ใส่ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ฉบับนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรโครงการการศึกษาวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ดังตัวอย่าง
   500 _ _ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรโครงการการศึกษาวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย??????????
   ?????
 4. รายการหมายเหตุของบรรณานุกรม (Tag 504) ลงคำว่า บรรณานุกรมตามด้วยเครื่องหมาย Colon (:) แล้วใส่จำนวนแผ่น ตัวอย่าง เช่น
   บรรณานุกรม: แผ่น 50-51
   **ข้อสังเกต** จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ ใช่คำว่า ?แผ่น? เนื่องจากพิมพ์หน้าเดียว แต่ถ้าพิมพ์ทั้งหน้าและหลัง ให้ใช้คำว่า “หน้า”
   ?
 5. สำหรับการลงรายการเพิ่ม (Added entry) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาด้วยคณะ หรือสาขาของวิทยานิพนธ์ฉบับนั้นได้ จะลงรายการดังตัวอย่าง
   710 2 _ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.|bคณะศึกษาศาสตร์.|bสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   710 2 _ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.|bคณะนิติศาสตร์

   **ข้อสังเกต** การค้นหาด้วย คณะ หรือ สาขา ต้องค้นที่ ผู้แต่ง เช่นต้องการค้นว่าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มีวิทยานิพนธ์เล่มใดบ้าง ต้องป้อนคำค้นว่า “มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน”
 6. ในส่วนของหัวเรื่อง จะเพิ่ม tag 610 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการค้นได้ว่ามหาวิทยาลัยนั้น ๆ มีวิทยานิพนธ์อะไรบ้าง โดยลงหัวเรื่องเป็นชื่อมหาวิทยาลัยแล้วตามด้วยหัวเรื่องย่อย ?วิทยานิพนธ์? สำหรับภาษาอังกฤษ จะลงชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษแล้วตามด้วยหัวเรื่องย่อย “Thesis” ดังตัวอย่าง
   610 2 _ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|xวิทยานิพนธ์
   610 2 _ Ramkhamhaeng University|xThesis????

การกำหนดเลขเรียกหนังสือ

วิทยานิพนธ์ จะกำหนดเลขเรียกหนังสือโดยระบบพิเศษ ดังนี้

ส่วนที่ 1 ใช้อักษรย่อ ของมหาวิทยาลัย เช่น ม.ร. จฬ มธ มช มก ฯลฯ ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ใช้ มรภ ใส่เครื่องหมาย Slash (/) ตามด้วยอักษรย่อของชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใช้ว่า มรภ/ดส

ส่วนที่ 2 ใช้อักษรตัวแรกของผู้แต่ง ตามด้วยเลขผู้แต่งโดยใช้คู่มือตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นเลข 3 หลัก แต่ถ้าซ้ำกัน ให้กระจายเลข โดยไปดูที่นามสกุล และใช้อักษรตัวแรกของนามสกุลมากำหนดเป็นเลขกระจาย จากคู่มือตารางเลขหนังสือสำหรับหนังสือภาษาไทย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่น

  มุกดา มีลาภ จะได้เลข ม6156

สำหรับหนังสือวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ จะใช้เลขผู้แต่งจากคู่มือ Ramkhamhaeng University Library Cutter Number

ส่วนที่ 3 ใส่ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
ดังนั้นเลขเรียกหนังสือของวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะเป็น ดังนี้

ม.ร.
ม6156
2552
ม.ร.
.A45
2008

ข้อควรระวัง
ในการบันทึกข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด นอกจากจะต้องตรวจรายการข้อมูลทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง และรายการอื่นๆ แล้ว ขอให้ตรวจสอบ รายการต่อไปนี้ด้วย

ระเบียนบรรณานุกรม (Bibliography record)

1. LANG ภาษาของระเบียนบรรณานุกรมต้องตรงกับภาษาของตัวเล่ม

2. Location ต้องเป็น multi หมายถึงวิทยานิพนธ์ชื่อนั้น มีอยู่มากกว่า 1 สถานที่

3. Mat type ต้อง เป็น t (thesis) สำหรับจำกัดการสืบค้น

4. Suppress ต้องเป็น ? เมื่อส่งตัวเล่มออกบริการแล้ว

ระเบียนฉบับ (Item record)

1. I type ต้องเป็น 2

2. Location ต้องตรงกับตัวเล่มวิทยานิพนธ์ ถ้าเป็นของ สก หรือของห้องสมุดวิทยาเขตบางนา Location ต้องเป็น rcthe หรือ rbthe ตามลำดับ แต่ถ้าเป็นของห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯ เช่น จังหวัดสุโขทัย ต้องเป็น rstth

งานวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษและสื่อเสริมการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุดและทำรายการ
กุมภาพันธ์ 2553

Leave a Reply