บริการประทับจิต ช่วยค้น(หา)ประทับใจ

ชุมชนบางนาวาไรตี้

วิสัยทัศน์ : บริการทุกระดับประทับจิต เป็นมิตรประทับใจ              

การบริการ หมายถึง การทำให้ผู้อื่นได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความต้องการ

และอีกความหมายหนึ่ง การบริการ หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยมีเงื่อนไขแห่ง “การให้” ทั้งที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้และไม่ได้ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และอัธยาศัยดี (สมิต สัชณุกร. 2550 )

หน่วยงานที่มีบทบาททางด้านการให้บริการ จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่บุคลากรในองค์กร กล่าวคือองค์กรใดมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเด่น  3 ประการ ได้แก่  มีบุคลิก รูปร่าง หน้าตาดี   มีไหวพริบในการพูดคุยโต้ตอบกับลูกค้า   และมีใจรักในการให้บริการ ย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นประสบผลสำเร็จและได้รับคำชื่นชมตามมา

นอกจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยทั่วไปของผู้ให้บริการแล้ว  ผู้มารับบริการยังมีความคาดหวังต่อสิ่งที่เขาจะได้รับ ได้แก่การต้อนรับที่อบอุ่น การให้ความสนใจ ความเอาใจใส่ และพูดจาสุภาพไพเราะ เป็นต้น

เมื่อนำความรู้ที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาผนวกกับความรู้ที่มีอยู่ในตัวของผู้ปฏิบัติงานบริการแล้ว สรุปได้ว่า การปฏิบัติตนของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการควรมีดังนี้

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> บริการประทับจิต ช่วยค้น(หา)ประทับใจ