การสืบค้นด้วยคำสำคัญ

การสืบค้นด้วยคำสำคัญ

                          โดย กลุ่ม คนสืบค้น (ชุมชนBangna variety)

080418clcddo080418clcddo

            การสืบค้นข้อมูลด้วยคำสำคัญ หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการสร้างประโยค     การค้นหา เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
            เทคนิคในการค้นหานั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบค้นหาพื้นฐานหรืออย่างง่าย (Basic Search) และการค้นหาแบบซับซ้อนหรือขั้นสูง (Advanced Search) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น .สำนักวิทยบริการ , 2555: ออนไลน์)
           การสืบค้นด้วยคำสำคัญ  ซึ่งอาจเป็นคำหรือวลีใดๆ ก็ได้ ที่ต้องการสืบค้นข้อมูล อาจเป็นคำที่ปรากฏในส่วนของหัวเรื่อง หรือชื่อเรื่องของแหล่งข้อมูลที่เป็นหนังสือ บทความต่าง ๆ จากวารสาร และรวมทั้งบทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
          การกำหนดคำค้น โดยเริ่มจากการวิเคราะห์คำถามของเรื่องที่ต้องการค้นหาว่าประเด็นหลักอะไรและเรื่องที่เกี่ยวข้อง  เพื่อระบุคำสำคัญที่จะใช้เป็นคำค้น
โดยทั่วไปมักใช้คำนามเป็นประเด็นหลักของเรื่องที่ต้องการ ในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องจะเป็นส่วนที่ใช้จำกัดขอบเขตให้แคบลง
         การกำหนดคำที่ดีนั้นควรรู้จักปรับเปลี่ยนเพื่อให้การค้นหาประสบความสำเร็จโดยการกำหนดคำที่มีความหมายที่แคบกว่า และใช้คำค้น คำอื่นที่มีความหมายเหมือนกันในกรณีที่ใช้คำใดคำหนึ่งค้นหาแล้วไม่พบ
อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การสืบค้นด้วยคำสำคัญ

คำสำคัญ สำคัญไฉน

คำสำคัญ สำคัญไฉน ?

 

                                      กลุ่ม ค คน ค้นคำ (ชุมชนBangna variety)

 

                    คำสำคัญ (Keywords) หมายถึง คำที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนเนื้อหาของบทความวารสาร ซึ่งต้องเป็นคำที่สั้นกะทัดรัด ได้ใจความ มีความหมาย     เป็นคำนามหรือเป็นศัพท์เฉพาะ   ที่กำหนดไว้เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลบทความวารสารด้วยคำสำคัญ หรือ  Keywords  เป็นการค้นหาบทความวารสาร โดยใช้คำที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณต้นเรื่อง    กลางเรื่องหรือท้ายเรื่อง     (ทั้งนี้ยกเว้นคำบางคำ เช่น เป็น, ที่, ซึ่ง,อัน,and, from, the, this, what ฯลฯ) ซึ่งการค้นแบบนี้ เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อบทความวารสารที่แน่ชัด หรือไม่ทราบหัวเรื่อง (สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555: ออนไลน์)

            สรุปได้ว่า คำสำคัญ (Keywords) ที่กำหนดไว้เพื่อสืบค้นบทความวารสาร ต้องเป็นคำ หรือวลีที่เลือกมา  เพื่อใช้แทนชื่อเรื่องที่ต้องการค้นหา  โดยทั่วไปแล้ว คำสำคัญจะมีลักษณะที่สั้น  กะทัดรัด   ได้ใจความ   มีความหมาย     เป็นคำนาม หรืออาจเป็นศัพท์เฉพาะของแต่ละสาขาวิชาก็ได้

        วัตถุประสงค์ของการกำหนดคำสำคัญ

                 การกำหนดคำสำคัญ   มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น   เพราะระบบจะทำการค้นหาคำที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง  ไม่ว่าจะอยู่ต้นเรื่อง กลางเรื่อง หรือท้ายเรื่อง

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> คำสำคัญ สำคัญไฉน

บริการประทับจิต ช่วยค้น(หา)ประทับใจ

ชุมชนบางนาวาไรตี้

วิสัยทัศน์ : บริการทุกระดับประทับจิต เป็นมิตรประทับใจ              

การบริการ หมายถึง การทำให้ผู้อื่นได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความต้องการ

และอีกความหมายหนึ่ง การบริการ หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยมีเงื่อนไขแห่ง “การให้” ทั้งที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้และไม่ได้ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และอัธยาศัยดี (สมิต สัชณุกร. 2550 )

หน่วยงานที่มีบทบาททางด้านการให้บริการ จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่บุคลากรในองค์กร กล่าวคือองค์กรใดมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเด่น  3 ประการ ได้แก่  มีบุคลิก รูปร่าง หน้าตาดี   มีไหวพริบในการพูดคุยโต้ตอบกับลูกค้า   และมีใจรักในการให้บริการ ย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นประสบผลสำเร็จและได้รับคำชื่นชมตามมา

นอกจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยทั่วไปของผู้ให้บริการแล้ว  ผู้มารับบริการยังมีความคาดหวังต่อสิ่งที่เขาจะได้รับ ได้แก่การต้อนรับที่อบอุ่น การให้ความสนใจ ความเอาใจใส่ และพูดจาสุภาพไพเราะ เป็นต้น

เมื่อนำความรู้ที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาผนวกกับความรู้ที่มีอยู่ในตัวของผู้ปฏิบัติงานบริการแล้ว สรุปได้ว่า การปฏิบัติตนของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการควรมีดังนี้

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> บริการประทับจิต ช่วยค้น(หา)ประทับใจ