เทคนิคการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น

เมื่อห้องสมุดทำการจัดหนังสือตามชนิดของหนังสือแล้ว จะเขียนเลขหมู่ไว้ที่สันหนังสือ เพื่อสะดวกแก่การเก็บหนังสือเข้าชั้นได้ถูกที่ ห้องสมุดบางแห่งมักจะเขียนเลขหมู่หนังสือและตัวย่อนามสกุลคนแต่งถ้าคนแต่งเป็นชาวต่างประเทศไว้ที่สันหนังสือ

สำหรับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีหนังสือเป็นจำนวนมากทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จึงใช้ระบบการจัดหมู่แบบรัฐสภาอเมริกัน คือ แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ 20 หมวด ใช้อักษรโรมันตัวใหญ่ A-Z ยกเว้น I O W X Y ภายใต้แต่ละหมวดแบ่งออกเป็นหมวดย่อย ประกอบด้วยตัวอักษร 2 ตัว หรือ 3 ตัว ภายใต้หมวดใหญ่และหมวดย่อย มีการแบ่งให้ละเอียดโดยเพิ่มเลขหมู่ตั้งแต่ 1-9999 เช่น QA และยังมีเลขประจำของผู้แต่งอีกด้วย เรียกว่า “เลขหนังสือ (Book number)” หรือ “เลขของผู้แต่ง (Auther number)” เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างผู้แต่งที่มีอักษรย่อตัวเดียวกัน และแต่งหนังสือในหมวดเดียวกัน เลขหมู่หนังสือรวมกับเลขหนังสือ เรียกว่า “เลขเรียกหนังสือ (Call number)” เป็นเลขที่ผู้ใช้บริการถามหาหนังสือเล่มนั้น ๆ? เช่น

[…]