การให้บริการยืมหนังสือด้วยระบบ RFID (Radio Frequency – Identification)

2552-10-07-rfid-03-main

ขณะนี้การให้บริการยืม-คืนหนังสือของฝ่ายบริการผู้อ่านอยู่ในระหว่างให้บริการควบคู่กัน 2 ระบบหนังสือที่ติด RFID Tag แล้วเข้าระบบ RFID หนังสือที่ติดบาร์โค้ดเข้าระบบบาร์โค้ด โดยผู้ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ ต้องทราบและสังเกตว่าหนังสือที่นักศึกษาหยิบลงมายืมนั้น ติดแท็กหรือไม่ ถ้าติดแท็กแล้วผู้ให้บริการต้องนำหนังสือวางลงบนเครื่องอ่านแท็กที่อยู่ในเคาน์เตอร์ หลังจากที่ทำยืมหนังสือให้ผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะต้องลบสัญญาณแถบแม่เหล็กที่ติดไว้ในหนังสือแล้ว จึงส่งหนังสือให้ผู้ใช้บริการนำออกไปได้ หรือหากต้องการยืมด้วยตนเองที่เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติก็ได้

2552-10-07-rfid-03-01

เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัตินี้สมาชิกสามารถทำการยืมได้ด้วยตัวเอง โดยทำผ่านทางเครื่องยืมอัตโนมัติ หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นแบบสัมผัส มีคำแนะนำ ขั้นตอนและวิธีการยืม ที่ใช้งานง่าย เพียงแต่ ใช้บัตร นักศึกษา หรือบัตรสมาชิกห้องสมุด โดยหงายบัตรด้านที่มีบาร์โค้ด นำไปวางบริเวณที่มีแสงเลเซอร์ เพื่ออ่านรหัสบาร์โค้ดและหยิบหนังสือที่ต้องการยืมวางลงบนแท่นของเครื่อง โดยให้บริการยืมหนังสือ ได้ครั้งละ 1-15 เล่ม จากนั้นเครื่องจะพิมพ์ใบยืม ให้อัตโนมัติ โดยใบยืมดังกล่าวจะบอกถึง ชื่อหนังสือ วันเวลาที่ยืม และกำหนดคืนหนังสือ หลังจากนั้นให้นำหนังสือ ไปติดต่อบรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนฯ เพื่อประทับตราวันกำหนดส่ง และลบสัญญาณแถบแม่เหล็กก่อน จึงสามารถนำหนังสือออกไปจากห้องสมุด บริเวณประตูทางออกมีประตูอัตโนมัติ 2 ระบบเพื่อป้องกันหนังสือห้องสมุดสูญหาย คือประตูตรวจจับสัญญาณ RFID และประตูตรวจจับสัญญาณแถบแม่เหล็ก ซึ่งทั้งสองประตูจะส่งเสียงเตือนที่แตกต่างกัน บุคลากรที่นั่งตรวจประตูจะทราบได้ทันทีว่าเสียงที่ดังขึ้นมานั้นเป็นสัญญาณของระบบใด

2552-10-07-rfid-03-02

ฝ่ายบริการผู้อ่าน

Leave a Reply