การนำ RFID มาใช้ในฝ่ายบริการผู้อ่าน

2552-10-07-rfid-02-main

การดำเนินการเพื่อให้บริการในระบบ RFID ได้นั้น ฝ่ายบริการผู้อ่านได้มีการประชุม จัดเตรียมหนังสือให้พร้อมให้บริการ โดยบุคลากรในแต่ละหน่วยงานต้องนำหนังสือมาเข้าระบบ (ติด Tagเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืม-คืนหนังสือได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. สำรวจและคัดแยกหนังสือที่เก่า ล้าสมัยและไม่มีความเคลื่อนไหวออกจากชั้นหนังสือ โดยแยกเก็บไว้ที่ห้องหนังสือเก่า หากมีผู้ต้องการใช้ก็สามารถค้นคว้า หรือนำไปใช้ได้เหมือนเดิม?

2552-10-07-rfid-02-01

2. นำหนังสือที่จะติดแท็ก RFID มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระเบียนฉบับของหนังสือกับตัวเล่ม ได้แก่ ชื่อเรื่อง เลขหมู่หนังสือ เลขบาร์โค้ดของหนังสือเล่มนั้นๆ

2552-10-07-rfid-02-02

3. เปิดโปรแกรมที่ใช้บันทึกข้อมูลแท็ก จากนั้นใช้เครื่องอ่านเลขบาร์โค้ดหนังสือ แล้ววางแท็กลงบนเครื่องอ่านแท็ก

2552-10-07-rfid-02-03

4. นำแท็กที่ผ่านการบันทึกข้อมูลแล้วติดลงบนตัวเล่มหนังสือ ในตำแหน่งที่ได้ตกลงกันไว้

2552-10-07-rfid-02-04

5. ติดบัตรกำหนดส่งทับลงบนแท็กที่ติดแล้ว

2552-10-07-rfid-02-05

6. ประทับดาวสีน้ำเงินลงบนสันหนังสือด้านบน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าหนังสือเล่มนี้ติดแท็กแล้ว
หนังสือที่ติดแท็กแล้วนำไปจัดเรียงขึ้นชั้นเพื่อให้บริการต่อไป

2552-10-07-rfid-02-06

เมื่อผู้ใช้บริการนำหนังสือที่ติด RFID แท็กเรียบร้อยแล้วมาทำการยืมกับบรรณารักษ์ หรือสามารถยืมด้วยตนเองได้ที่เครื่อง Self Check บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืนฯ ชั้น 1 อาคาร 1

ฝ่ายบริการผู้อ่าน

Leave a Reply