วิธีตรวจสอบไวรัส URL ด้วยเว็บไซด์ www.virustotal.com

เนื่องจากปัจจุบันได้มีผู้ประสงค์ร้ายหลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในนั้นคือการส่งในรูปแบบเว็บไซด์ ถ้าได้คลิกโดยไม่มีการตรวจสอบก่อน อาจทำให้ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายหรือโดนโจรกรรมข้อมูลได้ ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญและแนะนำเครื่องมือในการตรวจเสอบ ว่าการเข้าเว็บไซด์นั้น ๆ มีความปลอดภัยในการเข้าใช้หรือมีไวรัสไม่ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ในช่อง URL : www.virustotal.com ดังภาพที่ 1

    ภาพที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ URL https:// www.virustotal.com

    ภาพที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ URL https:// www.virustotal.com

  2. อ่านเพิ่มเติมคลิก >> วิธีตรวจสอบไวรัส URL ด้วยเว็บไซด์ www.virustotal.com

การแบ่งประเภท (Category) ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลางบนเว็บไซต์ (http://www.lib.ru.ac.th/event)

เว็บไซต์ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง (http://www.lib.ru.ac.th/event) นำเสนอข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งที่สำนักหอสมุดกลางจัดขึ้นเอง และที่ส่งบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทราบ

เว็บไซต์ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และเพิ่มข้อมูลมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ล่าสุดมีการปรับเวอร์ชันเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยพัฒนาขึ้นจากโปรแกรม WordPress เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง ปรับรูปแบบการนำเสนอให้ทันสมัยขึ้น และเพิ่มความสามารถแสดงผลได้อย่างสวยงามในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Friendly)

ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลางมีการแบ่งประเภท (Category) เป็น 4 ประเภท  ดังนี้ อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การแบ่งประเภท (Category) ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลางบนเว็บไซต์ (http://www.lib.ru.ac.th/event)