การแบ่งประเภท (Category) ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลางบนเว็บไซต์ (http://www.lib.ru.ac.th/event)

เว็บไซต์ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง (http://www.lib.ru.ac.th/event) นำเสนอข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งที่สำนักหอสมุดกลางจัดขึ้นเอง และที่ส่งบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทราบ

เว็บไซต์ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และเพิ่มข้อมูลมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ล่าสุดมีการปรับเวอร์ชันเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยพัฒนาขึ้นจากโปรแกรม WordPress เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง ปรับรูปแบบการนำเสนอให้ทันสมัยขึ้น และเพิ่มความสามารถแสดงผลได้อย่างสวยงามในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Friendly)

ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลางมีการแบ่งประเภท (Category) เป็น 4 ประเภท  ดังนี้

 1. การบริการทางวิชาการ หมายถึง ข่าวกิจกรรมที่สำนักหอสมุดกลางให้การบริการทางวิชาการแก่ผู้ใช้บริการ และหน่วยงานหรือองค์กรอื่น เช่น ข่าวการมีหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน, ข่าวสำนักหอสมุดกลางจัดห้องสมุดชุมชนในสถานที่ต่างๆ, ข่าวบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเป็นวิทยากรบรรยายให้หน่วยงานอื่น, สำนักหอสมุดกลางจัดนิทรรศการให้ความรู้ในโครงการต่างๆ และสัปดาห์ห้องสมุด เป็นต้น ดังรูปที่ 1

  หน้าเว็บไซต์ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง ประเภทการบริการทางวิชาการ

  รูปที่ 1 หน้าเว็บไซต์ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง ประเภทการบริการทางวิชาการ

 2. กิจกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง หมายถึง ข่าวเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงในวาระต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง เช่น กิจกรรมถวายพระพรฯ, พิธีฯ เนื่องในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช, วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง, วันต้านภัยยาเสพติด, ประชุมฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ RU Open house เป็นต้น ดังรูปที่ 2

  หน้าเว็บไซต์ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  รูปที่ 2 หน้าเว็บไซต์ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 3. กิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง หมายถึง ข่าวกิจกรรมที่สำนักหอสมุดกลางจัดขึ้นนอกเหนือจากการบริการวิชาการและกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง เช่น วันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง, การประชุมใหญ่วาระต่างๆ ภายใน, การเลือกตั้งฯ, การตรวจประเมิน ISO, กิจกรรม 5ส, กิจกรรมการประกันคุณภาพ และประกาศผู้กระทำความดี เป็นต้น ดังรูปที่ 3

  หน้าเว็บไซต์ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง ประเภทข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง

  รูปที่ 3 หน้าเว็บไซต์ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง ประเภทข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง

 4. การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง หมายถึง ข่าวกิจกรรมที่สำนักหอสมุดกลางส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการต่างๆ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดังรูปที่ 4 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย (Sub Category) ดังนี้
  • อบรม/สัมมนา หมายถึง ข่าวกิจกรรมที่สำนักหอสมุดกลางส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนา และประชุมทางวิชาการต่างๆ
  • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ หมายถึง ข่าวกิจกรรมที่สำนักหอสมุดกลางส่งบุคลากรเข้าร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานของหน่วยงานหรือองค์กรอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง

   หน้าเว็บไซต์ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

   รูปที่ 4 หน้าเว็บไซต์ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

การแบ่งประเภท (Category) ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลางบนเว็บไซต์ http://www.lib.ru.ac.th/event พิจารณาจากลักษณะของกิจกรรม โดยให้ความสำคัญกับข่าวกิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่ผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุดกลางมากเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมพันธกิจของสำนักหอสมุดกลาง ข้อ 3 ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา การบริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในอนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยนประเภทหลัก และประเภทย่อยของข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง ได้ตามความเหมาะสม


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply