การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 5)

การตั้งค่า Auto off Monitor and Hard Disk  ด้วย Windows XP

การตั้งค่า ปิดการทำงานของส่วนแสดงผลภาพ พร้อม Standby จอภาพ และปิดการทำงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hard Disk ช่วยลดกำลังไฟฟ้าประมาณ 50 watt  วิธีนี้ช่วยประหยัดได้ประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนการตั้งค่า Auto off Monitor and Hard Disk

–    คลิก Start -> Control Panel -> Appearance and Themes ->Display จะปรากฏดังรูปที่ 12

การตั้งค่า Auto off Monitor and Hard Disk  ด้วย Windows XP

รูปที่ 12

การตั้งค่า Auto off Monitor and Hard Disk  ด้วย Windows XP

รูปที่ 13

 เรียบเรียงโดย ทีม KM ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK