คำสำคัญ สำคัญไฉน

คำสำคัญ สำคัญไฉน ?

 

                                      กลุ่ม ค คน ค้นคำ (ชุมชนBangna variety)

 

                    คำสำคัญ (Keywords) หมายถึง คำที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนเนื้อหาของบทความวารสาร ซึ่งต้องเป็นคำที่สั้นกะทัดรัด ได้ใจความ มีความหมาย     เป็นคำนามหรือเป็นศัพท์เฉพาะ   ที่กำหนดไว้เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลบทความวารสารด้วยคำสำคัญ หรือ  Keywords  เป็นการค้นหาบทความวารสาร โดยใช้คำที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณต้นเรื่อง    กลางเรื่องหรือท้ายเรื่อง     (ทั้งนี้ยกเว้นคำบางคำ เช่น เป็น, ที่, ซึ่ง,อัน,and, from, the, this, what ฯลฯ) ซึ่งการค้นแบบนี้ เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อบทความวารสารที่แน่ชัด หรือไม่ทราบหัวเรื่อง (สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555: ออนไลน์)

            สรุปได้ว่า คำสำคัญ (Keywords) ที่กำหนดไว้เพื่อสืบค้นบทความวารสาร ต้องเป็นคำ หรือวลีที่เลือกมา  เพื่อใช้แทนชื่อเรื่องที่ต้องการค้นหา  โดยทั่วไปแล้ว คำสำคัญจะมีลักษณะที่สั้น  กะทัดรัด   ได้ใจความ   มีความหมาย     เป็นคำนาม หรืออาจเป็นศัพท์เฉพาะของแต่ละสาขาวิชาก็ได้

        วัตถุประสงค์ของการกำหนดคำสำคัญ

                 การกำหนดคำสำคัญ   มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น   เพราะระบบจะทำการค้นหาคำที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง  ไม่ว่าจะอยู่ต้นเรื่อง กลางเรื่อง หรือท้ายเรื่อง

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> คำสำคัญ สำคัญไฉน