การค้นตัวเล่มวารสาร

  1. เมื่อพบรายการที่ต้องการแล้วให้จดชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี พ.ศ. เลขหน้า เพื่อนำไปค้นหาบทความต้นฉบับ
    ถ้าเป็นบทความภาษาต่างประเทศให้ไปสืบค้นตัวเล่มได้ที่ห้องวารสารภาษาต่างประเทศ ชั้น 1 อาคาร 2 และบทความภาษาไทยให้ไปสืบค้นตัวเล่มได้ที่ห้องวารสารภาษาไทย ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2. หากมีปัญหาในการค้นตัวเล่มวารสารสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสาร
  3. หากต้องการบทความวารสารไปสำเนาเอกสาร ให้ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดการยืมวารสาร กับเจ้าหน้าที่ ที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ

รูปภาพประกอบในการสืบค้นบทความวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ห้องวารสารภาษาต่างประเทศ ชั้น 1 อาคาร 2ห้องวารสารภาษาต่างประเทศ ชั้น 1 อาคาร 2

ห้องวารสารภาษาไทย ชั้น 2 อาคาร 2ห้องวารสารภาษาไทย ชั้น 2 อาคาร 2

รูปภาพที่ 2รูปภาพที่ 2 ผู้ใช้บริการสืบค้นบทความวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศบนหน้า Web OPAC รูปภาพที่ 3รูปภาพที่ 3 ผู้ใช้บริการสืบค้นบทความจากตัวเล่มวารสารบนชั้นวารสาร
รูปภาพที่ 4รูปภาพที่ 4 กรณีผู้ใช้บริการหาบทความวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไม่พบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ประจำเคาน์เตอร์บริการ รูปภาพที่ 5รูปภาพที่ 5 เจ้าหน้าที่ให้บริการช่วยผู้ใช้บริการสืบค้นบทความวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากตัวเล่มวารสาร
รูปภาพที่ 6รูปภาพที่ 6 เจ้าหน้าที่ให้บริการพาผู้ใช้บริการไปยังชั้นวารสาร เพื่อค้นหาบทความวารสารที่ต้องการในตัวเล่มวารสาร รูปภาพที่ 7รูปภาพที่ 7 หากผู้ใช้บริการต้องการยืมไปทำสำเนาเอกสาร ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ประจำเคาน์เตอร์บริการ เพื่อดำเนินการต่อไป

หน่วยบริการวารสารและเอกสาร งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ชุมชน ร่วมใจบริการ

Leave a Reply