การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงใหม่)

ปัจจุบันสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ปรับปรุงระบบเครือข่ายใหม่ เพื่อรับรองการใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงมีนโยบายให้ระบบเครือข่ายไร้สายของสำนักหอสมุดกลาง เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน สำนักหอสมุดกลาง ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเครือข่ายไร้สาย จากชื่อเดิม RAMLIWIN เปลี่ยนเป็น RU-Campus Wireless Networks ซึ่งเป็นชื่อเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แนะนำวิธีการใช้งานระบบเครือข่ายประเภทไร้สาย เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

  1. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ Window กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง
  2. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ Mac OSX กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง
  3. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ android กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง
  4. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ iOS กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงใหม่)

การเชื่อมต่อ MAC OS X กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

การเชื่อมต่อ MAC OS X กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

แนะนำก่อนการใช้งาน MAC OS X รุ่น 10.5.3 หรือสูงกว่า iMac ใช้เทคโนโลยี 802.11n Wi-Fi ตามปกติเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีระบบปฏิบัติการ MAC OS X จะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อย่างอัตโนมัติ สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายของสำนักหอสมุดกลางได้ต้องเปิดเครื่องรับสัญญาณ Wi-Fi ไว้ในเครื่อง

วิธีตรวจสอบการเชื่อมต่อเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การเชื่อมต่อ MAC OS X กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง