การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 3)

วิธีที่ 3 ทำการ Defragment (ดีแฟรกเมนท์) ทุก 2 เดือน

ขั้นตอนการทำ Defragment (ดีแฟรกเมนท์)

  1. ดับเบิ้ลคลิกที่ Computer
  2. คลิกขวา Drive (ไดรฟ์) ที่ต้องการ Defragment และเลือก Properties
    ขั้นตอนการ Defragment
  3. เลือก Tool
  4. ดับเบิ้ลคลิกที่ Defragment
  5. คลิก Defragment Disk

การ Defragment ทำให้ Harddisk (ฮาร์ดดิสก์) ทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็นการจัดเรียงข้อมูลใน Harddisk ให้เป็นระเบียบ ทำให้ระบบปฏิบัติการเรียกใช้โปรแกรมหรือข้อมูลที่ต้องการได้เร็วขึ้น

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply