วิธีตรวจสอบไวรัส URL ด้วยเว็บไซด์ www.virustotal.com

เนื่องจากปัจจุบันได้มีผู้ประสงค์ร้ายหลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในนั้นคือการส่งในรูปแบบเว็บไซด์ ถ้าได้คลิกโดยไม่มีการตรวจสอบก่อน อาจทำให้ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายหรือโดนโจรกรรมข้อมูลได้ ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญและแนะนำเครื่องมือในการตรวจเสอบ ว่าการเข้าเว็บไซด์นั้น ๆ มีความปลอดภัยในการเข้าใช้หรือมีไวรัสไม่ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ในช่อง URL : www.virustotal.com ดังภาพที่ 1

  ภาพที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ URL https:// www.virustotal.com

  ภาพที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ URL https:// www.virustotal.com

 2. อ่านเพิ่มเติมคลิก >> วิธีตรวจสอบไวรัส URL ด้วยเว็บไซด์ www.virustotal.com

การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ ตอน การตัดกระดาษเป็นพวงมโหตร

(https://www.youtube.com/watch?v=rqQVjpidwqg)

ศิลปะจากการตัดกระดาษให้เป็นพวงมโหตร (พวง-มะ-โหด) นิยมใช้ประดับห้อยระย้าในสถานที่จัดงานมงคล และงานบุญ

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ

การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ ตอน การพับดอกบัว

(https://www.youtube.com/watch?v=U4qve1-nLFQ)

มาพับดอกบัว ไปไหว้พระทำบุญกันนะคะ

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ

การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ ตอน การประดิษฐ์ “กุพฺชก” ดอกไม้จากวรรณคดี

(https://www.youtube.com/watch?v=v5MTJyOLrJk)

“กุพฺชก” เป็นชื่อเรียกดอกกุหลาบจากวรรณคดี เรื่องมัทนะพาธา ในทีนี้จะเสนอวิธีผลิตกุพฺชก หรือดอกกุหลาบจากกระดาษขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประดับงาน หรือตกแต่งสถานที่ที่ต้องการความงามจากดอกกุหลาบขนาดใหญ่ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ

การแบ่งประเภท (Category) ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลางบนเว็บไซต์ (http://www.lib.ru.ac.th/event)

เว็บไซต์ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง (http://www.lib.ru.ac.th/event) นำเสนอข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งที่สำนักหอสมุดกลางจัดขึ้นเอง และที่ส่งบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทราบ

เว็บไซต์ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และเพิ่มข้อมูลมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ล่าสุดมีการปรับเวอร์ชันเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยพัฒนาขึ้นจากโปรแกรม WordPress เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง ปรับรูปแบบการนำเสนอให้ทันสมัยขึ้น และเพิ่มความสามารถแสดงผลได้อย่างสวยงามในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Friendly)

ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลางมีการแบ่งประเภท (Category) เป็น 4 ประเภท  ดังนี้ อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การแบ่งประเภท (Category) ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลางบนเว็บไซต์ (http://www.lib.ru.ac.th/event)

การสืบค้นและจัดเก็บทรัพยากรจดหมายเหตุดิจิทัลจากยูทูป (ตอนที่ 1)

ยูทูป (Youtube) คือ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย ที่เป็นวีดีโอ ซึ่งเนื้อหามีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวีดีโอโฆษณา มิวสิควีดีโอ รายการทีวีย้อนหลัง และคลิปวีดีโอสั้น ๆ ถ่ายทำโดยประชาชนทั่วไป (ศตพล จันทร์ณรงค์, 2558) ให้บริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดบริการเว็บไซต์ให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดโดยมีการแบ่งประเภทและจัดอันดับคลิปโดยง่าย ส่วนมากนิยมนำมาใช้เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการดำเนินการธุรกิจ เช่นเดียวกันกับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาในแง่ของการศึกษาหาความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน บันทึกเหตุการณ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น หรือเพื่อความบันเทิง ล้วนมีความหมายและคุณค่าหากมีวิธีการคัดเลือกและจัดเก็บ

ดังนั้น หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล จึงเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของวีดิโอที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ Youtube จากเจ้าของหน่วยงานเป็นผู้เผยแพร่ หรือจากบุคคลทั่วไป โดยมีเนื้อหาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เหตุการณ์ กิจกรรมหรือบุคคลซึ่งมีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย ให้คุณค่าต่อประวัติศาสตร์และการศึกษาค้นคว้าวิจัย จึงได้นำเสนอวิธีการการสืบค้นและจัดเก็บทรัพยากรจดหมายเหตุดิจิทัลจากยูทูป เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ความรู้ได้อีกด้วย

การสืบค้น

 1. การกำหนดคำค้น (Keyword) เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการสืบค้น และแหล่งข้อมูลที่จะทำการค้นหา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการต่อการนำมาใช้ประโยชน์ เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญต่อการได้มาซึ่งข้อมูล โดยเนื้อหาหรือเรื่องที่ต้องการจัดเก็บให้คำนึงถึงสิ่งที่สะท้อนพันธกิจ บทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ
 2. เทคนิคการสืบค้น ใช้วิธีการสืบค้นการค้นหาพื้นฐานหรืออย่างง่าย (Basic Search) การค้นหาแบบซับซ้อนหรือขั้นสูง (Advanced Search) การสืบค้นข้อมูล โดยใช้ตรรกบูลีน (Boolean Logic) และเครื่องหมายพิเศษอื่น ๆ

วิธีการสืบค้น

การสืบค้นอย่างง่าย (Basic search) คือ การสืบค้นขั้นพื้นฐาน สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำได้โดยใส่คำค้น (keyword) ที่เป็นประโยค คำ หรือวลี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างคำค้น : เพลงมหาวิทยาลัยรามคำแหง

   1. ไปที่เว็บไซต์ www.youtube.com ปรากฏหน้าจอและใส่คำค้นลงไปในช่องสืบค้น และคลิก คลิกสืบค้น
    ใส่คำค้นลงไปในช่องสืบค้น

  อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การสืบค้นและจัดเก็บทรัพยากรจดหมายเหตุดิจิทัลจากยูทูป (ตอนที่ 1)

การ Update Java เพื่อใช้ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innopac Millennium

การเข้าใช้งาน Web Management Report เพื่อดูสถิติต่าง ๆ ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมจาวา (Java) จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ ปัญหาที่พบบ่อย คือ โปรแกรม Java มีการอัพเดทอยู่เสมอ ส่งผลให้ Web Management Report ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากการเข้าใช้งานต้องใช้ Java เวอร์ชั่นใหม่ ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าต้องมีการ Update Java คือ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าสู่หน้า Web Management Report  ได้ หรือเมนูในด้านข้างไม่ปรากฏ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยวิธีการ Update Java ดังนี้

 1. เมื่อเข้า Web Management Report มีข้อความว่า Your Java version is out of date แสดงว่า Java ที่ติดตั้งที่เครื่องล้าสมัยแล้ว ต้องมีการติดตั้ง version ใหม่ โดยเลือกที่ Update จากนั้นเว็บไซต์ Java จะปรากฏขึ้นต้องมีการติดตั้ง version ใหม่ โดยเลือกที่ Update

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การ Update Java เพื่อใช้ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innopac Millennium

การสร้าง E-book Online ด้วยโปรแกรม Flip PDF

โปรแกรม Flip PDF เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างหนังสือ E-Book  Online โดยมีหลักการทำดังนี้

จัดทำเอกสารต้นฉบับ > แปลงไฟล์ที่จัดทำต้นฉบับเป็นไฟล์ PDF > นำไฟล์ PDF เข้าสู่โปรแกรม PDF เพื่อเปลี่ยน E-Book > เผยแพร่ E-Book ที่จัดทำเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในรูปแบบต่างๆตามความต้องการ

ขั้นตอนในการทำ E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF มีดังนี้

 1. สร้างต้นฉบับให้สมบูรณ์จากโปรแกรม MS Word , MS PowerPoint , Pages , Keynote และทำการแปลงไฟล์เป็น PDF
 2. สร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF
 3. ใช้คำสั่งเบื้องต้นปรับแต่ง E-Book ด้วยโปรแกรม Filp PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ KM เรื่อง การสร้าง E-book Online ด้วยโปรแกรม Flip PDF ในรูปแบบไฟล์ pdf คลิกที่นี่

*****************************************************************

1. สร้างต้นฉบับให้สมบูรณ์จากโปรแกรม MS Word , MS PowerPoint , Pages , Keynote และทำการแปลงไฟล์เป็น PDF

1.1 วิธี Save ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Pages ให้เป็นไฟล์ PDF มีขั้นตอนดังนี้

1.1.1) เมื่อเปิดสร้างไฟล์ต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้คลิ๊กไปที่เมนู File
1.1.2) เลือก Export To >> PDF ตามรูป
เลือก Export To >> PDF ตามรูป
1.1.3) เลือกระดับความละเอียดของไฟล์ต้นฉบับ Image Quality (Best คือระดับที่มีความละเอียดสูงสุดขนาดไฟล์ที่แปลงเป็น PDF จะมีขนาดใหญ่ที่สุด) และเลือก Next… อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การสร้าง E-book Online ด้วยโปรแกรม Flip PDF

การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ เรื่อง “การวาดภาพการ์ตูน”

(https://www.youtube.com/watch?v=Sr2UAVJ5QrQ)

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ

บริการ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และการติดตั้งบน Google Chrome

บริการ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการ Proxy Server สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Database ประกอบด้วย e-Journals, e-Books, e-Theses, e-News และ Trial) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการ

โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน “อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Internet Access Authentication)” สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://register.ru.ac.th/ หรือ http://10.4.52.20/

 

ข้อตกลงในการใช้ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 1. Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใช้สำหรับการเข้าใช้ฐานข้อมูล Reference Database เท่านั้น
 2. ผู้ใช้ต้องยกเลิกค่า Proxy Server เมื่อเลิกใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Database) ในแต่ละครั้ง
 3. ห้ามแจกจ่าย User name และ Password ของตนเองให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด
 4. ห้ามใช้โปรแกรมอัตโนมัติดาวน์โหลดเอกสาร และไม่ดาวน์โหลดเอกสารปริมาณมากในขณะที่ใช้ Proxy Server
 5. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอำนาจที่จะระงับหรือยุติการให้บริการการใช้ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง
 6. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงการให้บริการที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า

วิธี Set up ใช้งาน Proxy Server เพื่อเข้าใช้ Reference Databases ด้วยโปรแกรม Google Chrome

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> บริการ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และการติดตั้งบน Google Chrome